ОБЯВА 10.11.2016г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.16,ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5,чл.43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

  1. Метално хале /тип буба/ с площ 300 кв.м.,. находящо се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”№1 първоначална тръжна месечна наемна цена – 460/ четиристотин и  шестдесет / лева и депозит – 920 / деветстотин  и двадесет /  лева     (повторен търг)

               Обектът се предоставя под наем за складова и развойна дейност .

  1. Офис в сградата на Спортна база, находящ се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”№1 с площ 44кв.м  - първоначална тръжна месечна наемна цена – 200 / двеста  / лева и депозит – 400лв / четиристотин  /  лева      (повторен търг)

                      Обектът се предоставя под наем за офис и спомагателна дейност .

Цена на тръжната документация  – 150,00 лева с ДДС.

Срокът за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 25.11.2016г. включително, всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. огледите на място ще се извършват срещу документи за закупена тръжна документация.

Депозитът следва да се внесе в срок до 13.12.2016г. по набирателната сметка на ТУ – Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД , клон – Варна , 
IBAN: BG90IABG74793300482100 , BIC код : IABGBGSF

Подаването на заявления за участие се извършва в срок до 13.12.2016г. , всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч. в стая 317 в сградата на Ректората.

Търгът с отварянето на предложенията ще се проведе на 14.12.2016г. от 10:30 часа в стая 109 в сградата на Ректората, ТУ – Варна, ул. „Студентска“ 1 .