ОБЯВА 01.04.2020г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 156/26.03.2020 г. на Гл. секретар, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следните обекти:

  1. Обособено помещение-заведение, с площ 80 кв.м., находящо се в сградата на НУК на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 792,00лв. /седемстотин деветдесет и два/ лева и депозит – 1584,00лв. /хиляда петстотин осемдесет и четири/ лева

Обектът се предоставя под наем за задоволяване битовите нужди на академичната общност.

  1. Обособено помещение-заведение, с площ 67 кв.м., находящо се в сградата на ЕФ на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 900,00лв. /деветстотин/ лева и депозит – 1800,00лв. /хиляда и осемстотин/ лева

Обектът се предоставя под наем за задоволяване битовите нужди на академичната общност.

  1. Обособено помещение – павилион за закуски, с площ 17 кв.м., находящо се в сградата на ЕФ на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 1200,00лв. /хиляда и двеста/ лева и депозит – 2400,00лв. /две хиляди и четиристотин/ лева

Обектът се предоставя под наем за задоволяване битовите нужди на академичната общност.

  1. Обособено помещение-заведение, с площ 157 кв.м., находящо се в сградата на ТВ на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 960,00лв. /деветстотин и шестдесет/ лева и депозит – 1920,00лв. /хиляда деветстотин и двадесет/ лева

Обектът се предоставя под наем за задоволяване битовите нужди на академичната общност.

  1. Обособено помещение-заведение, с площ 64 кв.м., находящо се в сградата на МФ на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 900,00лв. /деветстотин/ лева и депозит – 1800,00лв. /хиляда и осемстотин/ лева

Обектът се предоставя под наем за задоволяване битовите нужди на академичната общност.

  1. Обособено помещение за Студентски клуб, находящо се в сградата на СС на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 5700,00лв. /пет хиляди и седемстотин/ лева и депозит – 11400,00лв. /единадесет хиляди и четиристотин/ лева.

Обектът се предоставя под наем за задоволяване битовите нужди на академичната общност.

Цена на тръжната документация за обект – 150,00 лева с ДДС.

Срокът за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 16.04.2020 г. включително. Сумата за закупуване на документацията следва да се внесе по разплащателната сметка на ТУ-Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон – Варна, IBAN: BG02IABG74793100482100, BIC код: IABGBGSF. Огледите се извършват срещу документи за закупена тръжна документация. Внасянето на депозити и подаването на заявления за участие се извършва в срок до 30.04.2020г. Депозитите се внасят по набирателната сметка на ТУ-Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон – Варна, IBAN: BG90IABG74793300482100, BIC код: IABGBGSF. Получаването на закупената тръжна документация и подаването на заявления за участие се извършват до съответния срок, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в стая 316 в сградата на МФ на ТУ-Варна.

Търгът с отваряне на предложенията да се проведе на 04.05.2020 г., от 10:30 ч. в стая 109 в сградата на Ректората, ТУ – Варна, ул. „Студентска“ 1 .