ОБЯВА 01.04.2020г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 155/26.03.2020 г. на Гл. секретар, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следните обекти:

  1. Сграда за научна и развойна дейност, с площ 348 кв.м., находяща се на територията на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 720,00лв. /седемстотин и двадесет/ лева и депозит – 1440,00лв. /хиляда четиристотин и четиридесет/ лева

Обектът се предоставя под наем за подпомагане развойната дейност и учебните практики на студентите.

  1. Хале с обособена прилежаща площадка, с площ 3387 кв.м., находящо се на територията на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 1680,00лв. /хиляда шестстотин и осемдесет/ лева и депозит – 3360,00лв. /три хиляди триста и шестдесет/ лева

Обектът се предоставя под наем за подпомагане стопанската дейност.

  1. Постройка с обособена прилежаща /асфалтова/ площадка, с площ 3030,92 кв.м., находяща се на територията на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 1693,00лв. /хиляда шестстотин деветдесет и три/ лева и депозит – 3386,00лв. /три хиляди триста осемдесет и шест/ лева

Обектът се предоставя под наем за подпомагане стопанската дейност.

  1. Обособена зона за търговия с горивни и смазочни материали, с площ 3403 кв.м., находяща се на територията на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 1920,00лв. /хиляда деветстотин и двадесет/ лева и депозит – 3840,00лв. /три хиляди осемстотин и четиридесет/ лева

Обектът се предоставя под наем за задоволяване битовите нужди на академичната общност.

Цена на тръжната документация за обект – 150,00 лева с ДДС.

Срокът за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 16.04.2020 г. включително. Сумата за закупуване на документацията следва да се внесе по разплащателната сметка на ТУ-Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон – Варна, IBAN: BG02IABG74793100482100, BIC код: IABGBGSF. Огледите се извършват срещу документи за закупена тръжна документация. Внасянето на депозити и подаването на заявления за участие се извършва в срок до 31.04.2020г. Депозитите се внасят по набирателната сметка на ТУ-Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон – Варна, IBAN: BG90IABG74793300482100, BIC код: IABGBGSF. Получаването на закупената тръжна документация и подаването на заявления за участие се извършват до съответния срок, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в стая 316 в сградата на МФ на ТУ-Варна.

Търгът с отваряне на предложенията да се проведе на 05.05.2020 г., от 10:30 ч. в стая 109 в сградата на Ректората, ТУ – Варна, ул. „Студентска“ 1 .