ОБЯВА 17.09.2019г.

 „ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 433/16.09.2019 г. на Гл. секретар, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

  1. Метално хале – 149 кв.м. и навес към него – 76 кв.м., с обща площ 225 кв.м., находящо се на територията на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 396,00лв. /триста деветдесет и шест/ лева и депозит – 792,00лв. /седемстотин деветдесет и два/ лева

Обектът се предоставя под наем за подпомагане на развойната и стопанска дейност.

  1. Трети и четвърти етажи от УК, с обща площ 916 кв.м., находящи се на територията на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 3 384,00лв. /три хиляди триста осемдесет и четири/ лева и депозит – 6 768,00лв. /шест хиляди седемстотин шестдесет и осем/ лева.

Обектът се предоставя под наем за подпомагане на учебната дейност.

Цена на тръжната документация за обект – 150,00 лева с ДДС.

Срокът за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 10.10.2019 г. включително, всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. Огледите на място ще се извършват срещу документи за закупена тръжна документация. Сумата за закупуване на документация следва да се внесе по разплащателна сметка на ТУ-Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон – Варна, IBAN: BG02IABG74793100482100, BIC код : IABGBGSF

Депозитът следва да се внесе в срок до 18.10.2019 г. по набирателната сметка на ТУ – Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон – Варна, IBAN: BG90IABG74793300482100 , BIC код : IABGBGSF

Подаването на заявления за участие се извършва в срок до 18.10.2019 г., всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч. в стая 316 в сградата на Ректората.

Търгът с отварянето на предложенията ще се проведе на 21.10.2019 г. от 10:30 часа в стая 109 в сградата на Ректората, ТУ – Варна, ул. „Студентска“ 1 .