ОБЯВА 02.11.2018г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 487/02.11.2018г. на Пом. Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под  наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

  1. Помещение в Блок Б в сграда УПБ Зала-Корабостроене № 224, с площ 106,00кв.м, находяща се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”№1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 300,00лв. / триста / лева и депозит – 900,00лв. / деветстотин / лева

Обектът се предоставя под наем за подпомагане на развойната и стопанска дейност.

  1. Дървена барака, с площ 124,00кв.м, находяща се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”№1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 300,00лв. / триста / лева и депозит – 900,00лв. / деветстотин / лева.

Обектът се предоставя под наем за подпомагане на развойната и стопанска дейност. Цена на тръжната документация за обект – 150,00 лева с ДДС.

Срокът за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 26.11.2018г. включително, всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. огледите на място ще се извършват срещу документи за закупена тръжна документация. Сумата за закупуване на документация следва да се внесе по разплащателна сметка на ТУ-Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон – Варна, IBAN: BG02IABG74793100482100, BIC код : IABGBGSF

Депозитът следва да се внесе в срок до 07.12.2018г. по набирателната сметка на ТУ – Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон – Варна, IBAN: BG90IABG74793300482100 , BIC код : IABGBGSF

Подаването на заявления за участие се извършва в срок до 07.12.2018г., всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч. в стая 316 в сградата на Ректората.

Търгът с отварянето на предложенията ще се проведе на 11.12.2018г. от 10:30 часа в стая 109 в сградата на Ректората, ТУ – Варна, ул. „Студентска“ 1 .