Банковата сметка на Технически Университет-Варна:
"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" - АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100 Бюджетна левова сметка
SWIFT/BIC код : IABGBGSF


Безплатен безжичен достъп до Интернет


Заявления за студенти


Обходен лист задочно обучение


Обходен лист редовно обучение