Банковата сметка на Технически Университет-Варна:
"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" - АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100 Бюджетна левова сметка
SWIFT/BIC код : IABGBGSF


Образец на списъка на публикациите на преподавателите за периода 01.01.2009г. до   31.12.2009 г - изтегли от тук


Образец за попълване на водещите преподаватели по дисциплини за специалноси от ОКС "магистър" след ОКС "балакавър" за учебната 2011/12г  , зимен и летен семестър. - изтегли от тук


Безплатен безжичен достъп до Интернет


Заявления за студенти


Обходен лист задочно обучение


Обходен лист редовно обучение