Стипендии от Френския институт в България

Скъпи колеги,

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020 г.   Повече информация можете да намерите в сайта на Френския институт: www.institutfrancais.bg.

Докторантски център, чрез Отдел „Международно сътрудничество“

 

Няма да заплащат семестриални такси три специалности от ОКС „бакалавър“

Съгласно Постановление № 137 на Министерския съвет на Република България от 25.06.2020 г., всички новоприети студенти за учебната 2020/2021 година в Технически университет - Варна в специалностите: „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Топлотехника и инвестиционно проектиране“ (редовно и задочно обучение), няма да заплащат семестриални такси за целия курс на обучението си.

Специалностите са от ПН 5.4 Енергетика, включено в списъка на професионалните направления в постановлението. Става дума само за новоприети студенти за учебната 2020/2021 година.

За допълнителна информация:

+359899328086 - доц. Юлиан Рангелов, Ръководител катедра „Електроенергетика“
+359895550854 - доц. Валентин Гюров, Ръководител катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“
+359878148108 - доц. Даниела Чакърова, Ръководител катедра „Топлотехника“

Нова специалност към катедра „Топлотехника“ от регулирана професия "Инженер в инвестиционното проектиране"

Създадената през 1998г. катедра Топлотехника събира в ТУ-Варна екип утвърдени, в страната и в чужбина учени в областта. Сред основателите на катедрата, които все още преподават, са доц. Димитър Русев – експерт в областта на енергийната ефективност на сгради и промишлени системи, участник в работните групи „Топлинна енергия“ и „Горива за крайно потребление“ към Агенцията за устойчиво енергийно развитие, доц. Атанас Мирчев, доц. Илия Хаджидимов – специалист в областта на възобновяемите енергийни източници и системите за измерване на топлотехнически величини, доц. Даниела Чакърова – специалист в областта на енергийната ефективност на сгради и промишлени системи, участник в работните групи „Топлинна енергия“ и „Горива за крайно потребление“  към Агенцията за устойчиво енергийно развитие, оптимизация на промишлени системи (когенерационни системи, системи за пиролиза на отпадъчни полимери, сушилни системи и др.), доц. Ирина Павлова и доц. Стаменка Атанасова – специалист по хидро- и аеродинамика, динамика на вятърните електрогенератори.

Прочети още...

50 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ на катедра „Автоматизация на производството“

През настоящата 2020 г., катедра „Автоматизация на производството“ чества своя
50 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
и се подготвя да посрещне първокурсниците по две бакалавърски и три магистърски специалности:

Прочети още...

Професията на корабния инженер-механик - романтика, страст, съдба

Накъде след средното образование? Въпрос, който стои пред хиляди млади хора и семействата им всяка година. Възможностите днес са повече от всякога - да продължат образованието си в университет, да отделят година-две за пътешествия и експерименти, да започнат работа и да се надяват тя да е точно за тях и да се превърне в страст. Новите поколения харесват технологиите, техническите предизвикателства и тайно мнозина може би са мечтали да учат за инженери, но дотам. Последните проучвания показват, че инженерната професия все така не е сред най-желаните. Много от бъдещите кандидат-студенти са неуверени в своя избор за обучение по инженерна специалност. Повечето от тях смятат, че обучението е дълго и трудно, изучават се сложни науки, а професионалната реализация е неясна. Темата коментира доц. д-р инж. Христо Пировски, ръководител катедра „Корабостроене и морска техника“ в ТУ-Варна,

Прочети още...

Допълнителни еднократни стипендии за стимулиране на докторантите редовно обучение

Уважаеми Докторанти,

През настоящата година Министерски Съвет на Република България отпусна допълнителни еднократни стипендии за стимулиране на докторантите редовно обучение, утвърдени с постановление №103 на МС от 21.05.2020 г., обн. ДВ бр. 48 от 26.05.2020 г.

Прочети още...

От юли в ТУ-Варна стартира ефективно проектът "Студентски практики - 2"

Технически университет – Варна е един от първите университети, участвали в проекти за практическото обучение. Още преди стартирането на първата фаза на проекта през 2008г. висшето училище печели проект „Иновационно практическо обучение на студенти от техническите университети в модерна бизнес-среда” към МОН за практическо обучение на студентите от специалности „Електротехника“ и „Автоматика, информационна и управляваща техника“. Проектът тогава е реализиран изключително успешно при много голям интерес от страна на студенти и фирми. По-късно ТУ-Варна активно участва в първата фаза на проект "Студентски практики"  като броят на предварително заявените 1250 студенти е увеличен на 1700 поради големия интерес и на бъдещите инженери, и на бизнеса.

Цялата публикация прочетете тук.

Международна IEEE-Конференция в ТУ-Варна

Прочети още...

Включете се в проект "Студентски практики"

Екипът от ТУ-Варна за организация на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ обявява прием на студенти за участие в проекта. Целта на програмата е да подобри практическите умения на студентите и да укрепи партньорствата между Университета и работодателите.

Всички действащи студенти могат да кандидатстват за проекта. Има възможност да бъдат включени един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност. Студентите трябва да имат предвид следното:

Прочети още...

Уникален за Източна България Център за управление на интелектуалната собственост е създаден в ТУ-Варна

Беанета Василева е юрист по образование, защитава докторската си степен в Института за държавата и правото при БАН, хабилитира се през 2014 година в Технически университет - Варна и преподава на бъдещите инженери и инженер-мениджъри правни дисциплини, сред които от 10 години важно място заема и "Закрила на интелектуалната собственост". Инициатор е за създаването и ръководител на университетския Център за управление на интелектуалната собственост (ЦУИС), утвърден в структурата на Технически университет - Варна с решение на Академичния съвет от юли 2019 година.

Цялата публикация прочетете тук.