Самолетните двигатели в лаборатория 708М

      Ако си мис­ли­те, че по­зна­ва­те по­тай­нос­ти­те на на­шия уни­вер­си­тет, но не сте би­ли в ла­бо­ра­то­рия 708 М на ка­тед­ра „ККММ“, зна­чи се лъ­же­те. Там ос­вен всич­ко дру­го има ра­бот­но ко­ле­ло на ко­раб­на пар­на тур­би­на, на­пом­ня­що за те­ми­те на дип­лом­ни­те ра­бо­ти на пър­ви­те за­вър­ши­ли през 1968 г. спе­ци­ал­ност „КММ“ ин­же­не­ри и… 5 га­зо­тур­бин­ни са­мо­лет­ни дви­га­те­ля. Два от тях са спе­ци­ал­ни раз­ря­за­ни вер­сии за учеб­ни це­ли и се виж­да вът­реш­но­то им ус­трой­ство. Точ­но за те­зи 5 дви­га­те­ля ста­ва ду­ма в то­зи очерк.

Прочети още...

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за: устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция; повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение; значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло; разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

Прочети още...

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

ПОКАНА

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год.“

Прочети още...

ОБЯВА за Експерт № 3 разработване на софтуерни продукти


ОБЯВА

за

Експерт № 3 разработване на софтуерни продукти

Във връзка с договор BG16RFOP002-1.005-0020-C01 "Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания, базирана на съвременни инструменти за машинно обучение", финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ТУ Варна, партньор по проекта на "СМАРТ СОФТ" ООД обявява процедура по подбор на персонал на длъжност Експерт разработване на софтуерни продукти.

 

Прочети още...

Първа крачка на ТУ-Варна на Карибите

В периода от 29.07.2019 г. до 31.07.2019 г. на рейдовия терминал на фирма „Rubis Caribbean” в Stubbs bay на о-в Сейнт Винсент се проведе уникална операция по разтоварване на авиационно гориво от танкер, технологията на която беше разработена от екип на Високо Технологичния Парк в ТУ-Варна.

Прочети още...

Заповед по случай 15 август - празника на град Варна

На основание Решение № 1758-11 на Общински съвет - Варна от заседание, проведено на 27.06.2019 г. (Протокол №41) за обявяване на 15.08.2019 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Варна по случай празника на града.

Прочети още...

ТУ - Варна организира обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“.

В курса могат да се включат:

  • лица, придобили степен на висше образование;
  • студенти последен курс в Технически университет-Варна.

Обучението ще се провежда в задочна или дистанционна форма (кандидатът посочва в заявката).
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.

Прочети още...

НАОА даде високи оценки при акредитацията на докторски програми в ТУ-Варна.

     През летния период, Постоянната комисия по технически науки на НАОА, взе решение по откритите процедури за поредната акредитация на редица докторски програми в различни професионални направления в ТУ-Варна.

     С решение от 12.07.2019 г. (Протокол № 22), бе дадена акредитация на следните докторски програми, които получиха високи оценки:

Прочети още...

Нови хоризонти пред изследователите от ТУ-Варна

На 08.08.2019 год. в Икономически университет – Варна бе представена общата рамка на европейската програма „Хоризонт Европа", която е основен инструмент за финансиране на науката и образованието в ЕС през периода 2021-2027 година. Срещата премина под надслов "Резултати от представянето на България в програма „Хоризонт 2020". Лектор бе доц. д-р Евгени Евгениев, който отговаря за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейски съюз. ТУ-Варна бе представен от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, Ректор на ТУ-Варна, доц. д-р инж. Галина Илиева, Директор на Научноизследователски институт (НИИ) и доц. д-р инж. Валентин Гюров – Ръководител катедра „ЕСЕО“ и Ръководител на сектор по научно направление „Енергетика“ към НИИ, ТУ-Варна. 

Прочети още...

Три висши училища обединяват усилия в съвместни научноизследователски и образователни проекти

Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна и Висше училище по телекомуникации и пощи – София обединяват своя научен и преподавателски потенциал в разработването и участието в съвместни научни и образователни проекти. Това стана ясно  на 5.08.2019г., след проведена среща между ректорите на трите държавни висши училища.

Прочети още...