Три катедри ще синхронизират производството от мощностите на ВЕИ генераторите, с това на конвенционалните централи АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ

        С градежа на възобновяемите енергийни източници: ветро- и фотоволтаичните генератори, дойдоха и проблемите в енергийния сектор на страната. Наложи се и ограничаване на производството на природоадекватната енергия. Електропреносната мрежа нямаше капацитет да поеме изцяло новите мощности и от това последва необходимост силово да се ограничава и продукцията на традиционните централи. Защото произвежданата активна мощност от всички източници трябва да е равна на ползваната от потребителите. Стигна се до поредица от съдебни дела между различните производители на електроенергия, като бяха въвлечени и електроразпределителните дружества, както и самата национална Електроенергийна система (ЕЕС).
          В същото време по различни причини за 2 години се преустанови дейността на Държавен фонд „Научни изследвания” към МОН. А това засегна и научните разработки в енергийния сектор. Но реалностите в ЕЕС не търпяха отлагане
.

          През 2016 г. Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката обяви „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016 г.” Един от проектите, с които кандидатства ТУ-Варна, беше     „Изследване на устойчивостта на електроенергийната система и управлението на честотата при преобладаващ дял на производство от възобновяема енергия“ (FREQCO). Екип от катедра „Електроенергетика” на Университета се оказа един от малкото кандидати извън столицата, преборили се за финансиране на проект. Младият преподавател от катедрата доц. д-р Юлиан Рангелов е ръководител на колектива.

Доц. Рангелов представя научните задачи по проект FreqCo.

          Привлечени са за участие в изследванията 11 инженери от катедрите „Електроенергеника”, „Теоретична и измервателна електротехника” и „Електронна техника и микроелектроника”.
          На пресконференция в Университета по повод спечеления проект,
доц. Рангелов очерта в цифрово изражение прогнозното нарастване на електропотреблението у нас с оглед на очакваните подобрени икономически реалности в страната. За целта при конвенционалните централи предстои да се подменят генератори, да се изграждат нови мощности, да се рехабилитират стари. А енергията от ВЕИ-източниците ще се удвои до 3226 мегавата през 2025 г. Това поражда необходимост за постоянен баланс на произвежданото от едните и от другите източници. Проблемът е, че заради непостоянството си, ВЕИ-енергията трябва да бъде ползвана веднага. Това заставя останалите производители (чрез балансиращи централи от типа ПАВЕЦ) постоянно да са в синхрон с размера на ВЕИ-продукцията, тъй като тя е зависима от липсата на вятър, на слънце. Този баланс на електропроизводството, сериозно усложнен от включването на ВЕИ- генератори, е
          научната тригодишна задача по проект FreqCo за работния екип на ТУ-Варна.
        „Основната идея е – информира за същността на проекта доц. Рангелов – чрез създадени от екипа математични модели да изясним как би провокирал устойчивостта на нашата ЕЕС увеличеният дял на ВЕИ- електричеството. Ще трябва да се създадат правила заради променливия му характер. Там, където няма изградени математични модели, огромният опит на нашия екип ще създаде модели за изследване. Амбициите ни са да изградим програмна среда за изследване на устойчивостта на ЕЕС при смущения от всякакъв характер. В литературата има малко информация по тези въпроси, малко са научните изследвания по света. Бихме могли дори да се окажем пионери с резултатите от работата си.
         Планираме също да създадем физичен модел на малка, локална ЕЕС с модерна измервателна система, работеща онлайн за измерване на данни от редица активни точки. Работата по проекта – засегна и образователните му предимства доц. Рангелов – ще ни позволи да увеличим научния си капацитет,  да участваме в международни конференции, да правим публикации, а усвоените допълнителни знания да включим в учебните програми на студентите. Могат да се разкрият възможности и за създаване на полезни връзки с чуждестранни университети и фирми след приключването на проекта.”
         Всеки от членовете на екипа респектира с досегашните си професионални постижения: доц. д-р Юлиян Рангелов, доц. д-р Йончо Каменов, доц. д-р Ангел Маринов, гл. ас. д-р Николай Николаев, гл. ас. д-р Милена Иванова, гл. ас. д-р Христо Живомиров, гл. ас. д-р Ивайло Неделчев, гл. ас д-р Пламен Янков, инж. Емил Росенов. Но двама професори с право оглавяват върха на научната пирамида.
          Проф. д.т.н. Крум Герасимов от катедра „Електроенергетика” е национална и международна величина в областта на електроенергетиката. Научната му дейност е свързана не само с усъвършенстването на ЕЕС на България, а и на Балканите, в частност на Турция, на Европа. Поканен е заедно с екипа си да разработи софтуер за американската корпорация „Дженеръл Електрик”, носител е на общинската награда „Варна”.

Проф. д.т.н Крум Герасимов.

         Проф. д-р Росен Василев, настоящият ректор на университета, свързал преподавателската си и научна дейност с катедра „Теоретична и измервателна електротехника”, изказа благодарността си, че въпреки административните му ангажименти е поканен за участие в екипа, което го задължава да се включи пълноценно в изследванията. А в качеството си на ректор той обяви, че с Черноморския енергиен клъстер, чийто член е университетът, в момента академичното ръководство води разговори за изследвания и бъдещи разработки в областта на електропотреблението.

Проф. д-р Росен Василев на пресконференцията. До него са гл. асистенти Ивайло Неделчев и Николай Николаев от екипа.

        Ръководството е решено да се съобрази – съобщи за навременен идеен проект проф. Василев – с проблемите на застрашената ни природна среда, както и с решенията на Европейската комисия, предвиждащи забрана в недалечното бъдеще на автомобилите с дизелови двигатели. Затова отсега за автомобилите на преподавателите, студентите, служителите се предвиждат  разработки на проект за електрически зарядни станции към университетските паркинги.
         Срещу една   бъдеща национална   потребност, свързана с всеки от нас, с днешна дата се изправя отличеният ни научен колектив. Да му пожелаем научни прозрения и пълен успех!

Николай ЖЕКОВ

bwd  Снимка 1/8  fwd