Дискусия в катедра „Автоматизация на производството” за бъдещото й развитие

Какво предстои след встъпването в длъжност на новия управленски екип на университета? Този въпрос кръжи в академичната атмосфера през последните юнски дни на годината. Но и най-дългото пътуване започва с първата крачка, както са казвали древните. С тази житейска философия ръководителят на катедра АП доц. д-р Емил Маринов свика на ранна дискусия членовете на катедрата. „Мисля, че предстоят поредица от подобни дискусии във всички наши катедри – каза той, давайки ход на изказванията и предложенията. – Необходимо е, за да можем да отстоим завоюваните си добри позиции и да ги разширим с нови постижения чрез усилията на всички.”
За дискусия беше поканен доц. д-р Велко Наумов, зам.-ректор и кандидат за ректорската надпревара.

Доц. Маринов и доц. Наумов (вляво) откриват дискусията.

Беше естествено до най-интересни размисли за бъдещето както на катедрата, така и на университета да е стигнал доц. Велко Наумов, подготвяйки своята управленска платформа на един от номинираните за ректорската тога. „Основният ни стремеж в рамките на университета – разви тезите си той – е да се интегрираме в европейските образователни практики. От нас се иска на първо място да модернизираме учебните си планове чрез гъвкави модели на обучение, активно да се включваме в международните проекти, да оптимизираме научноизследователската си дейност, да насърчаваме студентската мобилност, да засилим стратегическите си партньорства с други висши учебни заведения, институции и фирми, с гражданското общество.”
Доц. Наумов припомни постигнатото досега в катедрата и в университета и набеляза вижданията си

какви трябва да бъдат приоритетите за бъдещо развитие:

* създаване на фонд за мобилните студенти с бюджета за новата учебна година и за подпомагането им в рамките на „Еразъм +”
* съвременно обучение с използване на новите лаборатории по „Мехатроника”, „Виртуална реалност”, Siemens PLС и с помощта на лабораторни учебни пособия на български, английски, руски език до края на летен семестър 2016 г.
* след спечелен вече проект, подготовка за участие на панаира в казахстанската столица Алмати с наш рекламен щанд през септември т.г
* планиране на обучението ни според нуждите на пазара на труда и създаване на съвместни учебни програми с бизнеса. (Имаме предложения от немската фирма Marine Soft и американската Biopac за съвместна работа в областта на виртуалната реалност. Можем да проведем лятна школа по автомобилна електроника и автоматика)
* определяне на форми за междукатедрени учебни планове. В тази връзка ще предложим алгоритми за управление на роботи от ново поколение
* съвместни програми за обучение и съвместни проекти с университети в Германия, Франция, Кипър, Холандия за разработка на съвместни магистърски програми. Обучение по технологията „Виртуална стая”
* по препоръка на МОН – поощрения за докторанти, предпочели за разработките си приоритетна за икономиката на държавата научна област
* уточняване на процедура за гостуване на наши и чуждестранни преподаватели, доказани професионалисти в практически дейности. За утвърдени учени от страната и чужбина, с които вече са осъществени от членове на катедрата контакти и мобилности, да се създаде база данни с имената, адресите им.
* синхронизиране на тематиката на дипломните работи с актуалните цели на катедрата/университета
* ефективно въвеждане на дистанционната форма на обучение в ОКС „магистър”. За целта вече са налице правилници и методика, структура, обучение на 3 нива. Написани са и издадени 119 учебни материала, създаден е нужният сайт, одобрен е окончателният доклад „Нови електронни форми за обучение в ТУ-Варна”, по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проведено е обучение с над 2500 студенти и пр.
* въвеждане на мобилно обучение в ОКС „бакалавър”
* за активна реклама, насочена към родителите на кандидат студенти, да се организира съответна социална мрежа
* създаване на условия за развитие на руско и въвеждане на немско езиково обучение, като се организират курсове за преподаватели
* изграждане на пилотен център за научно обучение и експерименти. Има възможности съвместно с университет от Холандия и фирма от Германия да се работи в направлението програмиране, дизайн, симулации
* преструктуриране на организацията за електронно обучение с активното участие на докторанти и студенти. Обновяване на съдържанието,включване на мултимедийни елементи, обратна връзка със студентите
* участие на докторанти и студенти в софтуерния и хардуерния инженеринг, включително чрез заплащане
* Интернет сайтът на катедра АП да добавя в информационните си текстове английския и руския език
* Да се създаде база данни за международни проекти и програми в университета, както и за националните проекти, с подновявана информация на всеки 6 месеца. Да се положат усилия за включването на ТУ-Варна в европейска акредитация, включваща 500 университета в Европа
* да продължи работата на организирания междууниверситетски колектив за участие в организираните проекти по програми „Еразъм +” и „Хоризонт 2020” за участие в проектите на ЕС и други институции.
След очертаните от доц. Наумов необходими рамки за бъдещо усъвършенстване на дейностите на катедрата, неразделно свързани и с предстоящите задачи на университета,

в дискусията се откроиха и редица идеи и предложения

на някои от преподавателите в катедрата, както и въпроси във връзка с предложените от доц. Наумов насоки за развитие.
* Каква в научен аспект е визията за развитието на катедрата?
*След проблемите с ограниченията за турските студенти, наложени от тяхното правителство, от кои държави ще търсим приток на студенти?
* Въпреки проблемите, свързани с българското законодателство, може ли да въведем диференцирано заплащане на преподавателския труд?
* Как ще се осъществи новият модел за студентски прием и как ще модернизираме учебните си планове с оглед изискванията на пазара на труда? Би могло да се въведе и онлайн записване?
* Много по-ефективно във финансов смисъл от обучението на студенти е обучението на докторанти. Трябва да се насочат усилия в тази насока.
* Да потърсим възможност за съхраняване на дипломните работи и да се уточнят правила за 24-часов достъп до библиотечния ни фонд. Да издаваме ли дисертационните трудове или да ги качваме на специализирана платформа със съгласието на авторите?
* Да мотивираме фирмите да подпомагат обучението ни с материална база и дарения, заради онова, което искат на изхода.
* В интересите на катедрата влиза и развитието на Колежа в структурата на университета за обучението в „професионален бакалавър”.

Доц. Наумов отговори изчерпателно на всички поставени въпроси и взе отношение по направените предложения. Бъдещето ще покаже какво развитие ще получат добрите намерения на академичния колектив.


Николай ЖЕКОВ