Швейцарски изследователски институт съдейства на наши учени и студенти за модерни практики и идеи в областта на медицинското биоинженерство

Ползотворните контакти на ТУ-Варня, с водещи чуждестранни университети, с научни и изследователски центрове, имаха поредната си изява при гостуването на двама изявени учени от гр. Давос, Швейцария в навечерието на 24 май. Проф. Джеф Ричардс, директор на научноизследователския АО институт изнесе лекция на тема „Транслационна научноприложна изследователска дейност в АО фондация” (институтът е към фондацията). А научната тема на госта от български произход д-р Бойко Георгиев, ръководител на програмата Biomedical services в института, бе „Биомеханични изследвания при разработката на инпланти за фиксация на костни фрактури и лечение на ставни увреждания”.Доц. Скулев представя швейцарските учени. В тоги ( от ляво надясно): проф. Ричардс, проф. Фархи, д-р Георгиев.

Известно е, че днес инженерните науки, електрониката и медицината се развиват във взаимодействие, затова обменът на знания с швейцарските учени се оказа особено перспективен. Те запознаха аудиторията с биомеханичните методи, които се прилагат в научноизследователския АО институт при разработката на травматологични и ортопедични импланти в областта на биомедицината. А механичните аспекти в структурата и функциите на костите са предмет на биомеханиката, която е тясно свързана с инженерните науки. Оттук и ползата от сътрудничеството на двете институции от Давос и Варна.
Костите на човека са около 10 пъти по-еластични от стоманата и това трябва да се има предвид при разработката на импланти, които наред с подходящите си механични качества е необходимо да бъдат и биологично съвместими. При биомеханичните изпитания в последно време се отделя голямо внимание на анализа на човешките движения, за да се определят от една страна траекториите, а от друга – вътрешните сили и моменти, действащи в мускулоскелетната система на човешкото тяло.
Наред с традиционните медицински технологии за лечение на костни фрактури и ставни увреждания, понастоящем се прилагат и методите тъканно инженерство, за да се съкрати срокът за възстановяване на пострадалите, включително чрез използуване на стволови клетки.
За сключения договор с АО института от гр. Давос разказа зам.-ректорът по научна и приложна дейност доц. Христо Скулев:
„Сътрудничеството с един от най-важните изследователски институти, които работят много тясно с такива фирми като „Джонсън и Джонсън” датира от 2012 г., когато сключихме двустранен договор. Инициатор за него от страна на АО института стана д-р Бойко Георгиев, който вече 3 пъти изнася при голям интерес серия лекции в нашия университет, свързани с медицинското инженерство.
Досега двама наши студенти извършиха изследователската си работа в този институт и защитиха дипломните си работи с отличие. Дипломната работа на единият от тях е поставена на челно място в сайта на института. И занапред наши студенти, докторанти и преподаватели ще участват в обмена, като до 2 години в направлението, в което работи д-р Георгиев ще бъдат приети за сметка на института трима наши докторанти и шест студенти, за да направят дипломното си проектиране.”

За особени заслуги към ТУ-Варна, физикът по образование

д-р Бойко Георгиев бе отличен със званието „Почетен професор”.

Задоволството и благодарността на академичната ни общност за добрата воля на проф. Ричардс и д-р Георгиев да споделят научните си постижения с наши учени и студенти, изрази ректор проф. Фархи при връчването на сертификата за високото звание на д-р Георгиев:


Проф. Фархи връчва на д-р Георгиев сертификат за званието „Почетен професор” на ТУ-Варна.

„За нас е чест да работим в сътрудничество с един изследователски институт – обърна се той към колегите от Швейцария, – който е известен с върховите си научноприложни постижения при разработването на съвременни методи и средства за усъвършенстването на хуманитарната медицина в световен мащаб. Особено важно е, че впоследствие техните постижения стават практика на хиляди медицински специалисти по света чрез АО фондацията. Този пример на съчетаване на научната и приложната дейност би могъл да стане модел и за нашите дейности. Патентите, които защитаваме, трябва да получават и търговска реализация.”
Отговорът на проф. Джеф Ричардс: „Нашият институт е отворен за сътрудничество в световен мащаб. След като разбрах чрез д-р Георгиев, че варненският Технически университет е един от най-иновативните в България, включихме го в нашия кръг на полезни взаимодействия. Основна цел в работата на института в гр. Давос е т.нар. транслационна изследователска дейност. А това означава, че нашите приложни разработки рано или късно стават достояние на клиниките, включени в мрежата на АО фондация. Те излизат извън сферите на науката и стават достояние на десетки хиляди травматолози и ортопеди по света.”
След тържествената и работна част на срещата, швейцарските гости се запознаха с лабораторната база на катедра „Електронна техника и микроелектроника” в университета.
Коментарът на почетния професор д-р Бойко Георгиев за модернизираната лаборатория по медицинска електроника: „Демонстрираната ни установка за безвредна за пациента ултразвукова диагностика, която е предназначена за части от мускулоскелетната система, беше много привлекателна за нас като лечебна възможност. В Давос трябва да помислим как да работим съвместно занапред в тази насока. С вашия опит по електроника и нашия по биомеханика, бихме могли да ускорим внедряването на т.нар. „умни” импланти в човешкото тяло.”

Николай ЖЕКОВ