13 години от внедрените системи за управление в ТУ - Варна, и 2 години от работата по проект за ефективен ориентир върху управленските дейности

Екипът по реализацията на проекта BG051PO001 за „Развитие и усъвършен-стване на системата за управление на Технически университет – Варна” пред-стави своя отчет за постигнатите резултати. Спечелил българско и европейско финансиране на стойност почти 400 000 лева, университетът стартира преди 2 години дейностите по проекта, използвайки натрупания 13-годишен опит от създаването на системата за управление на качеството.
Годините бяха изключително трудни за висшето ни образование – засилена конкуренция и високи изисквания към кадрите от страна на работодателите. Необходима бе коренна промяна в начина на управление на образователния процес, базирана на обективна информация с ясни стратегически, организационни и оперативни цели. Нужен бе надежден инструментариум за обработка на ползваните информационни данни и за оценка на постигнатите резултати с оглед устойчивото развитие в конкурентна среда.


Доц. Киров представя постигнатото по проекта (вляво – доц. Василев).

Проектът се основава на три основни стълба:

□ Постигане на адекватно управление на база данни, съдържаща необходима-та информация за управление на основните процеси, реализирани в университета:
* за преподаватели и тяхната квалификация
* за студенти и тяхното състояние
* за оценките и свързаните с това процедури
* за учебни планове и програми
* за публикационна дейност
* за състоянието на материалната база
□ Създаване на вътрешна рейтингова система за оперативно оценяване на всяка от специалностите. Този подход е особено важен, за да се следи постоянно състоя-нието на университета и възможността за ефективно управление според критериите за акредитация.
□ Постоянно самооценяване на основните процеси в университета, за да се пос-тига ефективно управление с бърза адаптация към променящите се изисквания и условия.

Проект BG051PO001 дава възможност за значително подобряване на управлението чрез намалена бюрокрация и постигане на обективност при вземането на управленски решения. Така всяко звено в университета, както и всеки работещ или учещ в него по всяко време може да ползва необходимата информация за преценка и контрол с оглед оптимизиране на възложените дейности и последващ отчет на изпълнението.

Каква е най-показателната оценка за постигнатото, включително чрез
възможностите на проекта?

Обяви я на представянето му в тържествена обстановка зам.-ректорът доц. д-р Росен Василев, цитирайки констатацията на Постоянната комисия по технически на-уки и военно дело към НАОА след посещението в университета на нейна експертна комисия за институционална акредитация: „В Техническия университет – Варна, е налице ефективна система за ръководство, контрол и управление на всички дей-ности, свързани с качеството на обучението, с научноизследователската дейност, с развитието на академичния състав, с финансовото състояние и контрола на бю-джетните средства”.
Проектът за усъвършенстване на управлението на ТУ – Варна, е сложна система за интегриране на информационните му ресурси чрез създаване на набор база дан-ни за обективна информация в реално време; за изграждане на система от процеси, влияещи върху качеството на постиганите резултати; за създаване на критериална система за състоянието на отделните университетски звена (с тяхната образовател-на, научноизследователска, социално-битова, административна дейност); за подоб-ряване на процесите в управлението; за съгласуване на стратегията и приоритетите на всеки ръководен орган.
В рамките на двете работни години по проекта академичният състав бе запознат на 3 пъти със същността и приложението му. На третото, бележещо възлов отчетен етап представяне неговият главен координатор доц. д-р Кирил Киров посочи пос-тигнатите

надеждни резултати по всекидневното набиране на базата данни,

включващи информационна система за образователното и научното развитие на ба-калаври, магистри, докторанти, постдокторанти. Доц. Киров представи и разработе-ните модули на системата за управление с възможности за създаване на необходи-мата информация при акредитационните процеси, както и за обмен на информация с МОН. Включени са учебните програми, материалната база, публикационната дей-ност, специалностите, студентите, Главната книга за резултати, оценки и т.н.
Но оценките по различните дейности в различните университетски звена включ-ват според изискванията на проекта и важния елемент самооценка. Можем ли в то-ва отношение да преборим някои черти от личния си, а може би и от националния манталитет? Отговорът предстои с изпълнението на заложените изисквания.
„Наред с разработената от екипа програмна среда – сподели в заключение доц. Киров – университетът успя да закупи необходимия софтуер, с който имаме абсо-лютното право да произвеждаме всички необходими програмни продукти не само за университета, а и за други организации. Създадохме и мощен сървър, който е в състояние да покрие всички нужди за управление на коментираната среда. Убеден съм, че постигнатото досега ще съдейства за бъдещото управление и развитие на университета, което е важна предпоставка за повишаване на неговата конкурентос-пособност. Но предстоят още много усилия, за да се равним по най-престижното световно ниво за висше учебно заведение”.
Когато има добри постижения, има и отличия за най-изявените. За особени зас-луги при постигане на целите на проекта почетни грамоти получиха ръководителят на проекта проф. д-р инж. Овид Фархи, ректор на университета, координаторът и експерт по ресурсната осигуреност на проекта пом.-ректор инж. Митко Александ-ров, координаторът доц. д-р инж. Кирил Киров, доц. д-р инж. Стоян Славов, проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, доц. д-р инж. Недялко Николов, доц. д-р инж. Гриша Василев, ас. д-р инж. Красимира Димитрова, гл. счетоводител Хриска Ми-хайлова, инж. Паунка Пенева, Христо Дочев, Елена Радоева - Георгиева.


Доц. Василев връчва грамотата на проф. Вълчев.

Проект BG051PO001 е възможност за усъвършенстване на стратегията на университета, старт пред постигането на уникални цели, които да го различават от конкурентите чрез прилагане на най-доброто от международния опит. Проектът е и начало на една нова култура на самооценяване, при която личните цели на всеки се подчиняват на целите на общността.

Николай ЖЕКОВ