Изяви, свързани с варненската, българската, европейската интеграция
на университета в сферата на науката и висшето образование

Идеята всяка година да се организира Месец на науката принадлежи на Съюза на учените–Варна и се провежда от десетилетия. В него традиционно участват петте варненски университета и четири научни института. ТУ–Варна, чрез секцията си „Технически науки” към Съюза на учените също от години участва в провежданите научни форуми в рамките на Месеца. Още се помнят например изнесените основни доклади от проф. д.т.н. Руси Русев и д-р Йордан Бояджиев за металографските им изследвания върху най-старите в света златни предмети от Варненския халколитен некропол. Те станаха важен принос към доказателствата, определящи нашия град като праисторическо поселище с най-ранната в света цивилизация.

През тази година в ТУ-Варна, се проведоха авторитетните научни конференции с международно участие – „Електроенергетика 2014”, „Икономика и мениджмънт“ 2014: „Устойчиво развитие на бизнеса и регионите“, „40 години Корабостроителен факултет“, „Компютърни науки и технологии“, както и работната международна среща „Биоматериали и технологии“.
От две години в рамките на Месеца на науката в университета се организира и изложба-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ - Варна”. През октомври т.г. в 52 постера беше отразена научната дейност на 6-те университетски факултета и техните катедри, както и на Добруджанския технологичен колеж.
„Нашето желание е изложбата да се превърне в традиция – сподели доц. д-р Иван Иванов, ръководител на Научноизследователския сектор на университета. – Тя е наша оригинална инициатива, не се прилага в другите варненски научни институции. Обхванати са над 50 научни проекта, финансирани от Националния фонд за научни изследвания, от държавната субсидия за наука, както и по европейски програми. Изложбата се явява същевременно и конкурс между отделните университетски звена и колективи. Комисия оценява постиженията на участниците и на тържествен форум Ректорът връчва присъдените награди и отличия.”
Преходният почетен приз – металната пластика „Криле на науката” (с грамота и плакет), заслужи Машинно-технологичния факултет. При получаването му деканът проф. д-р Ангел Димитров припомни, че когато през миналата година са заслужили отличието за третото място като факултетен колектив, са дали обещание следващият път да са първи. И изрази удовлетворението си, че са го изпълнили.


Проф. Фархи връчва приза „Крила на науката” на проф. Димитров.

Второто място, отличено с грамоти и плакети, си поделиха Факултет по изчислителна техника и автоматизация и Корабостроителният факултет, а третото място със същите отличия получи Факултетът по морски науки и екология.
Грамоти за отличаване на изявени колективи за разработки по проекти получиха ръководителите им:
Доц. д-р Димитър Матев за проекта „Изследване влиянието на топлинния режим върху енергетичните и светлотехническите параметри на интелигентни вътрешни осветителни уредби”.
Доц. д-р Тодор Ганчев и гл. ас.Мариана Шотова за Научно изследователска факултетна лаборатория „Приложна обработка и анализ на сигнали“.
Доц. д-р Марияна Тодорова за проекта „Синтез и изследване на алгоритми за интелигентно управление на процеси и механизми”.
Гл. ас. д-р Диян Димитров за проекта „Стенд за ултразвуково резонансно изпитване на умора на материалите”.
Доц. д-р Николай Минчев за проекта „Изследване на хидродинамичните характеристики на обект платформа, снабдена с четири азимутални движителя чрез тестов модел”.
Доц. д-р Гриша Василев за проекта „Методи и средства за създаване на виртуална реалност при проектиране на детайли, изделия и системи в машиностроенето”.
Доц. д-р Радко Михайлов за проекта „Разширяване на приложението в земеделската практика на технологии, техники и съоръжения за прецизно земеделие”.
За първи път в годишните номинации за отличия бяха включени и 5-те студентски клуба на университета. Председателят на Студентския съвет г-ца Деница Радева връчи наградата за най-добро представяне на изложбата на Автомото клуб „Шел Еко Маратон” с ръководител проф. д-р Ангел Димитров. „Стремим се да приобщаване студентите към нашите занимания – каза по този повод ректорът проф. Фархи – и да ги насърчаваме да прилагат в своята дейност придобитите знания и умения.”Зам.-ректор доц. д-р Христо Скулев дава отличието метална пластика на г-ца Радева, за да го връчи на победителите.

Особено важно постижение за учебния процес и изследователската работа са разкритите или дооборудваните през Месеца на науката лаборатории.
Лабораторията за иновации дава възможност за нов подход при обучението на инженерни кадри с интегриран хардуер и софтуер за телекомуникационни и мобилни технологии (виж. в сайта на ТУ статията „Лаборатория за иновации в ТУ – Варна, втора в България”).
Агроекологичната лаборатория, единствена по комплексния си характер в българските университети, е важен фактор за анализи на качествата на растителни продукти и храни и за оценка на компонентите на околната среда (виж в сайта на ТУ статията „Ще знаем повече за чистотата на почвите, храните, водите, въздуха”).
От откритите през миналата година в университета 5 лаборатории 3 получиха възможност за дооборудване:
* по приложна обработка и анализ на сигнали
* за нанасяне на защитни декоративни покрития, нови материали и нанослоеве
* за заваряване и рязане на корабни корпусни конструкции и морски съоръжения
Дооборудвана бе и разкритата през 2008 г. Лаборатория по мехатроника. Двете й нови модерни платформи са за организация и управление на дискретни производства и за организация и управление на непрекъснати процеси (виж в сайта на ТУ статията „Общоуниверситетската лаборатория по мехатроника стана още по-голяма и по-модерна”).
Месецът на науката – Варна 2014 приключи с научната конференция „Науката в служба на обществото”. Заседанието на секция „Технически науки” беше финал и на съответните инициативи в ТУ-Варна. Изнесените 25 доклада ще бъдат публикувани в списание „Известия на Съюза на учените”, секция „Технически науки”, което се издава в университета.
С многобройните си изяви и през Месеца на науката – 2014, ТУ – Варна показа убедително, че е в постоянен стремеж към все по-високи научни постижения в служба на обществото.

Николай ЖЕКОВ