През последните години електроенергетиката на България беше превърната от политиците в „ябълка на раздора”. И съвсем на заден план оставаха професионалистите от сложния енергиен организъм, които изграждат и поддържат „кръвоносната система” на всяко производство и на всекидневния човешки бит. Тези хора, а не енергийните „стратези”, са неуморният гарант за светлото и топлото на хората, те творят наука, те подготвят кадрите, които утре ще продължат делото им.
Част от тях, един авангарден за страната научен и преподавателски колектив, са 13-те инженери от катедра „Електроенергетика” на варненския Технически университет.

Ориентир за стойността на образователния процес в катедрата могат да бъдат дори наименованията на някои от шестте й лаборатории: по електрически централи и подстанции, по електрически мрежи и системи, по техника на високите напрежения, по интелигентни електрически мрежи…
Но не в лабораториите, а в хората е същността, те са в началото. Когато преди 40 години се е създавала катедрата, всички преподаватели са били младежи под тридесетте. Днес едни от най-надеждните й попълнения са в същата възрастова група, но предимството е, че екипът сега е добра сплав от младост и трупан с годините научен и практически опит.Преподаватели и студенти от катедрата на практическо обучение в АЕЦ „Козлодуй”

Най-младият е ас. инж. Николай Николаев, само преди 5 години спечелил престижната награда „Национален студент на годината” в трудно състезание с представители на всички университети в страната. Още като студент в ТУ –Варна, той работи във фирма за проектиране на електропроводи, трафопостове и кабелни подземни мрежи и е един от петимата българи, номинирани от шведското посолство за приза „Мини Нобелова награда”. Носител е и на „Златна значка” на университета. След дипломирането си работи в няколко фирми, където придобива практически опит в електроенергетиката, а днес е любим преподавател на студентите и участник в разработването на енергийни проекти с национална и европейска значимост.
Друг млад преподавател на близка до студентската възраст е ас. д-р инж. Константин Герасимов. Записал предпочитаната от младите хора специалност „Компютърни системи и технологии”, впоследствие е амбициран да превключи към предизвикателствата на електроенергийните системи, което осмисля и магистратурата му. През декември м.г. печели първа награда на конкурса за млади учени и специалисти, обявен от териториалната организация на Научно-техническите съюзи във Варна. Отличието е присъдено за докторската му дисертация, в която разработва алгоритми за робастна настройка на системни стабилизатори (PSS) в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, и за участието му в големи международни научни проекти, свързани с присъединяването на електроенергийната система (ЕЕС) на Турция към Европейската организация на ЕЕС на континентална Европа (ENTSO-E), както и за ревизия на критериите за надеждност на ЕЕС и за други постижения.
Многозначителен е фактът, чу тъкмо в ENTSO-E със седалище в Брюксел, която координира електроенергийните потоци на Европа от и за 34 страни, работи като старши съветник възпитаникът на катедра „Електроенергетика” инж. д-р Чавдар Иванов, дипломирал се преди десетина години. Вече пета година той прилага на европейско ниво получените в катедрата знания. А нейните преподаватели имат предимството да ползват усвоеното от него в Брюксел.
В поредицата млади таланти се нарежда и връстникът на катедрата гл.ас. д-р Юлиан Рангелов с основни преподавани дисциплини "Дистанционно управление в електроенергийните системи" и „Електрически мрежи и системи”. Той поддържа постоянна пряка връзка с производствените звена на нашата ЕЕС.
Отлично структурираният катедрен екип гради постиженията си и върху доказаните компетенции на средния по възраст научно-преподавателски ешелон. Преди няколко години той имаше решаващо участие в подготовката за присъединяването на българската ЕЕС към тази на Европа.


Част от отлично структурираният възрастово колектив: гл. ас. А. Борисов, доц. д-р М. Мехмед-Хамза, ас. Р. Димитрова, ас. Н. Николаев, ас. д-р К. Герасимов, доц. д-р А. Врангов

Разбира се, безспорен връх на преподавателската и научната пирамида е международният авторитет в електроенергетиката проф. д.т.н. инж. Крум Герасимов, един от първите преподаватели в катедрата отпреди 4 десетилетия. Той и до днес дава увереност на работните екипи на колегите си, а ръководейки дипломанти и докторанти, създаде научна школа в професионалната си област. Трудно е да се изреди сътвореното от него през годините, но едно от основополагащите му академични дела е въведената учебна дисциплина „Моделиране на електроенергийните системи”. Тя се преподава единствено в ТУ - Варна, и дава предимство на хората, които са я усвоили, да участват във всички проекти, свързани с моделирането в областта на електроенергетиката. Предварителното съставяне на един математически модел е ключовият момент за решаването на последващи задачи.
Не само поради липса на конкуренти в страната, а и за доказания научен потенциал, на университета са възложени и двата международни проекта от най-ново време. Катедреният колектив на проф. Герасимов, включващ и най-младите, единствен в страната става важна част от международния екип за регулиране честотата на (ЕЕС) на Турция за синхронна работа с Обединената европейска ЕЕС. Не е нужно голямо въображение, за да се оценят трудностите по цялостното обхващане и настройване на електромощностите на една толкова голяма и индустриално развита страна на европейска вълна.


Лекционните часове на проф. Герасимов преминават при винаги пълни аудитории

Новият европейски проект, в който е включен безалтернативно за нашата страна екип на катедрата, е под кодовото име GARPUR R&D, съфинансиран от Европейската комисия по Седма рамкова програма. Участват 18 европейски страни, като целта е до 2017 г. да се разработят методология и принципи за установяване на нови критерии за надеждност на Европейската електроенергийна система. Основната работа по проекта ще поеме 5-членен колектив с ръководител проф. Крум Герасимов, ръководителя на катедрата доц. д-р инж. Ангел Врангов, доц. д-р инж. Йончо Каменов, гл. ас. д-р инж. Юлиан Рангелов, ас. д-р инж. Константин Герасимов. В тяхна помощ ще са всички колеги в зависимост от конкретната им подготовка и специфичните потребности на разработката.
България може да се придвижва напред единствено чрез развита икономика. Едно от главните условия за това несъмнено е добре развита енергетика. А за да е тя на ниво, освен финансиране са нужни научен потенциал и съвременна подготовка на кадрите. Колективът на „Електроенергетика” в ТУ – Варна, изпълнява в пълна мяра своята част от тази национална потребност с дипломираните досега 1500 електроинженери, реализирани във всички сектори на електроенергетиката.
Широк простор за личностна и професионална реализация се разкрива и за бъдещите възпитаници на катедрата.

Николай ЖЕКОВ