42-ма студенти от ТУ - Варна, както и съмишлениците им от други 5 страни, усвояват какво е нужно преди, по време и след земетресения

За земните трусове не е възможно да узнаваме предварително. Но можем ли предварително да се подготвим, за да не изпитаме върху гърба си (дори в прекия смисъл) последствията от тях? ТУ - Варна, е първият в страната пример за лекционна подготовка в това отношение.
Водеща страна в предпазващите живота и здравето при земетресения мерки е Япония, една от най-потърпевшите от бедствието. Там е завършила висшето си образование по геофизика зам.-ректорът на Босфорския университет в Истанбул проф. Нурджан Озен, която е свързващото звено между японския опит и европейския проект „Повишаване на професионалните умения за справяне с риска от земетресения вътре в сградите”.

Турция също претърпя редица катастрофални земетресения, тъй като е разположена в една от най-активните им зони. Затова в Босфорския университет от години съществуват изследователски институт и обсерватория за превантивни действия. Върху 20 големи екрана се следят онлайн чрез датчици до 320 критични точки в страната, включително в Мраморно море, недалеч от Истанбул. Още при първия трус се засича мястото и при нужда се съобщава за опасност. Но не по-малко важно е доколко хората са се погрижили отрано за свеждането на опасността до възможните разумни размери. И това е не само новият подход при строежа на сградите, а и вътрешното устройство на всяка стая.
Наред с Турция, нашата страна, балкански ни съседи, Гърция, Румъния, както и Италия, Испания, също попадаме в зоната на риска. Затова заложеният в проекта опит на турските учени има за цел ни подготви за бедствието земетресение.

Проектът по програма”Еразъм” - „Обучение за цял живот”, е за 450 милиона евро,

предвидени за Турция, където е сървърът.
Отговорността да организира пилотния интернет базиран курс в университета във връзка с проект SISMILE се падна на ръководителя на отдел „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти” и зам.-ректор на университета доц. д-р инж. Велко Наумов. При посещенията си в Босфорския университет той не само е усвоил опита на турските колеги. Заедно с наши преподаватели от компютърните специалности и гл. ас. д-р Соня Въчинска от специалност „Инженерен дизайн” е вложил основен принос по IT обезпечаването на проекта, по организацията на специализирания сайт http Sismile.boun. edu.tr. Той може да бъде ползван на 6-те езика на 6 -те страни участнички в проекта.
На заключителната си лекция по теми на SISMILE, в присъствието на 42-мата преминали курса студенти четвъртокурсници от катедра „Индустриален дизайн”, доц. Наумов обобщи основните антиземетръсни препоръки.


Доц. Наумов представя проекта

По новите европейски стандарти, които сме възприели за новото строителство, сградите ни биха издържали до седма степен по Рихтер. За това се грижат сградостроителите. Но грижим ли се ние за укрепването на мебелите и уредите в собствения си дом? Даваме ли си сметка, че при силен трус мебелите ни, картините, безбройните уреди просто ще се понесат из помещенията и могат да ни блъснат и затиснат непоправимо? С какви надеждни планки, скоби, закрепващи ремъци трябва да сме ги подсигурили? Ако тежките гардероби са до спалните ни, какво може да се случи, докато спим? А ако сме застанали под тежък полилей при земетресение, до прозорец, който би могъл да ни нарани със счупени стъкла? Впрочем, наличието на завеси би ни предпазило от такава беда.
Логични, но неспазвани правила например са, че тежките неща върху една етажерка се поставят по-ниско от най-ниския член на семейството. Или, че трябва да имаме фенерче и да знаем къде го държим, да имаме резерв от вода, храна, помощни средства за измъкване от затрупване. Въобще цялостното аранжиране и подбор на покъщнината ни никак не са за подценяване.
А трябва ли незабавно да телефонираме на близките си при случил се трус? Нали с нищо няма да помогнем, обаче връзките на помощните служби, които биха ни спасили, могат да блокират от многото позвънявания…
Проектът учи на правила не само гражданите, а и ангажирани служебни лица като пожарникари, лекари, управленци. Той указва и как да се укрепват офис мебелите, как да се поставят операционните маси в болниците, каква да е подредбата в библиотеките, как да се поставят музейните експонати. Всичко това би било добра възможност за дипломната работа на някои от преминалите курса дизайнери, които имат най-пряко отношение към устройството на домашната и обществената интериорна среда.

Интерактивната обучаваща IT платформа на проекта

проиграва желателното разположение на дадена мебелировка, като се вкарват данни за габаритите, теглото на отделните елементи и тяхното правилно разположение. А като се изчисли люлеенето на сградите за всеки етаж поотделно и при всяка степен „Рихтер”, според движението на хоризонталните сили може да се уточни как и с какво да се укрепват мебелите.С получените сертификати за завършен курс по SISMILE, студентите могат да кандидатстват за евростипендии

Проектът предполага редица други възможности за доразвиване на сферите на обучение. Опитът му би трябвало да се разпространи и сред гражданите, трябва да задължи производителите на мебели да съобразят сглобките на моделите си по съответния устойчив начин, а потребителите да изискват да се уверяват в това при покупки. В ТУ – Варна, вече се обсъждат и идеи за пилотен лекционен курс по психология на изживяванията и преодоляването им, преди, по време и след земетресения. Обсъжда се също възможността за факултативни лекционни курсове по тематиката.
Проектът SISMILE е добър пример за това, че независимо от политическите и религиозните си различия, при добра воля балканските държави могат да си сътрудничат взаимоизгодно в различни области.

Николай ЖЕКОВ