Разработеният проект на катедра „Електротехника и електротехнологии”
        Традиционен за университета е провежданият месец на науката, организиран за отчет на най-значимите постижения в научната област. На изявилите се структурни звена се присъждат   отличия  за успешни научни разработки, за  модернизация на материалната база, необходима за учебния процес, както и  за публикации в престижни издания. Едно от отличията беше присъдено на колектив от катедра „Електротехника и електротехнологии”, отговорил на трите изисквания.
      Каква практическа същност, какви усилия са скрити зад сложното наименование на проекта „Подобряване на характеристиките на тоководещи шини на комплектни комутационни устройства, чрез нанасяне на многослойни покрития”? Разговаряме с ръководителя на катедрата доц. д-р Бохос Апрахамян и преподавателката доц. д-р Мария Маринова.


Доцентите Апрахамян и Маринова в лабораторията „Електрически апарати”.

      – Какво приложение биха намерили в промишлеността  тези усъвършенствани в  проекта на катедрата тоководещи шини,  доцент Апрахамян?
      – Използват се в електрическите табла, в разпределителни и комплектни  комутационни устройства.  Тоководещите шини в таблата  могат да бъдат подложени на химически агресивни среди от производството, на влага, на морска мъгла при корабите, и др. вредни въздействия. Търпят и корозионни поражения, които оказват влияние на електрическата проводимост и така влошават експлоатационните параметри на шините. Затова е много важно върху тях да се нанасят  покрития. Досега се ползваха галванични. Но поради електрохимичният им характер, те са твърде агресивни за околната среда.   Вакуумните покрития са по-качествени и тънки. Утвърдените през последните десетилетия технологии за вакуумна метализация позволяват тяхното получаване и обработване да е  без или с минимални вредни отражения върху околната среда.  Освен това процесът на производството им може да бъде напълно автоматизиран на конвейерен принцип, дори без участието на човека.
      – Разработката за многослойни покрития  на колектива навярно е за нанопокрития, доц. Апрахамян. Те от години  са приоритет в научната Ви дейност и не случайно сте член и един от основателите преди години на Националния координационен съвет по нанотехнологии.
     – Да, проектът е за тези най-съвременни покрития, и е изцяло в научното ни направление „Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката”. Това е единственото подобно  направление сред останалите техническите университети в страната. Разработката ни беше продължение на наши досегашни изследвания за приложение на тънки и наноструктурни слоеве върху различни части от електрически апарати. Участваха почти всички катедрени преподаватели, подпомогнати и от преподавателя по материалознание на Машинно-технологичния факултет доц. Аргиров за установяване на корозионната устойчивост на опитните образци. Налагаше се да включим като съизпълнители и колеги от Русенския университет, за да направят вакуумни покрития на предоставените от нас опитни образци на шини, тъй като ни липсва нужната за целта вакуумна инсталация.
      – Отличието за проекта на катедрата включва и модернизацията на материалната база.
     – Трябваше с малкото финансови средства, с които разполагахме, да  разработим два специални стенда в наша лаборатория, за да можем да изследваме електрическите свойства на получените опитни образци. Единият стенд беше за изследване на електродинамичните сили на шините с нанесени покрития, другият – за електрическото контактно съпротивление. Така се реализираха и изследваха 27 различни режима на нанасяне на покритията. Това позволи да се дефинират и оптимални условия за разработването им, с цел постигане на зададени експлоатационни характеристики. Много добре е, че двата стенда впоследствие ще могат да се ползват и за други наши цели. А тоководещите шини ще могат да бъдат внедрявани от фирми, изработващи електрически табла. И дори вече има изявен интерес в това отношение.
      – Доцент Маринова, несъмнено, изпълнението на проектната задача, както и  създаването на двата стенда, ще се окажат добър влог и за учебния процес.
     – Стендовете вече ги включихме в обучението на  студентите и за лабораторните упражнения по дисциплината „Електрически апарати“ . А методите за нанасяне на покрития се преподават по дисциплината „Електротехнологии”,  като отделно за магистрите имаме и „Наноматериали и нанотехнологии в електротехниката”. Но най-голямото удовлетворение на преподавателите е, че голяма група студенти се включи активно в разработването на проекта – по отношение на планирането на голяма част от изследванията и експериментите, както и за обработката на резултатите по съответни програми. Така  те вече могат по съвременен начин да определят електродинамичните сили и електрическото контактно съпротивление. Специално по изграждането на стендовете работиха четирима студенти от последните курсове и част от свързаните с това изследвания впоследствие те развиха в дипломните си работи.


Студенти  от катедрата на  лабораторно занятие.

      Въобще, практика на катедрата е всички наши разработки и проекти да   правим съвместно със студентите. Мога да посоча например изграждането на автономна фотоволтаична система. Всички от студентския ни клуб по ВЕИ, съвместно с преподаватели, под ръководството на доц. Майк Щреблау, участваха в създаването на системата. С електрическата енергия от фотоволтаиците, монтирани на покрива на учебния ни корпус, сега осветяваме част от лаборатория    716 и полуетажа в ниското тяло на сградата. Това изпълнение влезе в основата на още три студентски  дипломни работи.
      – Скоро тези дипломирани вече млади хора ще потърсят своите работни места в промишлеността. Участвалите активно в учебните и извънучебни занятия   несъмнено ще бъдат добре приети от фирмите.
      – Една от гаранциите за това са добрите ни взаимоотношения с поне двадесет фирми  от бранша. С тях сме обединени в общ Консултативен съвет, който разрешава въпросите от взаимен интерес. С фирмено съдействие приключихме пълния ремонт на втора лаборатория на катедрата, където студентите ще практикуват в областта на електромобилите и техните електрически и електронни системи. Фирмите ни съдействат и с дарения на различни консумативи, а за двата стенда закупихме от тях части на занижени цени. Нашият реванш за производствените им нужди, разбира се, е създаването на добре подготвени кадри. За тях вратите на фирмите са широко отворени.

Николай ЖЕКОВ