„Науката в служба на обществото” е мотото  на   традиционния „Месец на науката – Варна”, осъществяван като годишен отчет за дейността на научните   структури в града, включващи висшите учебни заведение и научни институти. Като основна част от тази палитра изследователски звена, Варненският технически университет участва чрез организираните си през годината конферентни форуми и изложба конкурс на разработени научни проекти.   

            Заключителното мероприятие за обявяване резултатите от конкурса откри зам.-ректорът проф. д-р Розалина Димова, председател на Комисията по научноизследователска дейност. Поздравявайки наградените колеги в университетската класация „Криле на науката”, тя разясни критериите за отличаване на най-добре представилите се основни звена и проекти на отделни колективи. Независимата оценяваща комисия е съставена от представители на факултетите, колежите и Департамента по математика, физика и езиково обучение,  като дава  заключенията си по съответна точкова система.

Проф. Розалина Димова връчва на декана на ФИТА доц. Недялко Николов преходния  приз „Криле на Науката”. Вляво – доц. Иван Иванов.

                        Ръководителят на Научноизследователския сектор в университета доц. д-р Иван Иванов обяви класирането на основните звена според комплексното им участие в  научни изследвания. По този показател, с грамота и плакет за първото място и преходният приз „Криле на науката” през тази година е удостоен Факултетът по изчислителна техника и автоматизация. Основната заслуга за това отличие е големият брой публикации  в престижни световни издания. С второ  и трето място, също със значими постижения, са отличени с грамоти и плакети Машинно-технологичният и   Електротехническият факултет.
            Преходният приз, ( метална пластика на птица с разтворени  за полет криле), досега е спечелван по 2 пъти от Машинно-технологичния и Корабостроителния факултет. Съгласно приетият регламент  призът остава завинаги в звеното, което   го печели трикратно. Кое от  седемте основни звена ще заслужи тази чест, е въпрос на бъдещи постижения.
            В  самите основни звена са били утвърдени за награждаване по един проект на най-добре представил се колектив, съобразно  зададените критерии. Те са свързани с модернизацията и разширяването на материалната база, осигуряваща учебния процес и научната дейност.   Взети са предвид и публикациите в списания, реферирани и индексирани в  световни база данни и списания с импакт фактор, както и участия на млади колеги преподаватели, докторанти и студенти в съответния проект.   
            На отличените колективи за най-успешно разработени проекти, грамоти връчи председателят на комисията проф. Розалина Димова, както следва:
            * Колектив с ръководител доц. д-р Маринела Александрова от Факултет по изчислителна техника и автоматизация за проект „Изследване и синтез на алгоритми и системи за адаптивно наблюдение, управление и филтрация”.
            * Колектив с ръководител доц. д-р Георги Антонов от Машинно-технологичен факултет за проект „Получаване на лети метални композити и изследване взаимодействието между матрицата и уякчаващата фаза”.
          * Колектив с ръководител доц.-д-р Бохос Апрахамян от Електротехнически факултет за проект „Подобряване на характеристиките на тоководещи шини на комплектни комутационни устройства чрез нанасяне на многослойни покрития”.
            * Колектив  с ръководител доц. д-р Миглена Друмева от Корабостроителен факултет за проект „Прилагане на метода ембриокултура в съчетание с класически селекционни методи при зърнено-житни и маслодайни култури

Проф. Розалина Димова връчва грамота на доц. д-р Миглена Друмева.

            * Колектив с ръководител доц. д-р Радко Михайлов от Добруджански технологичен колеж – гр. Добрич, в структурата на ТУ –Варна, за проект:  „Изследване и обработка на данни от сензорни датчици, които се прилагат в техниките и технологиите на прецизното земеделие“.  
            Честито, колеги! Нови бъдещи успехи в благородната изследователска надпревара!

Николай ЖЕКОВ