Днешното ни поколение ученолюбиви млади хора имат изключителния шанс да завършват висшето си образование чрез паралелно обучение и в България, и в университети на други европейски страни. А   университетските им  преподаватели могат да   надграждат подготовката си  и да предават лекционния си и научен опит, също паралелно освен за нашите, и за студенти в други европейски университети. Такава възможност им дава Европейската програма за студентска и преподавателска мобилност „Еразъм +”, финансирана от Европейския съюз.
            За предимствата на програмата, за изискванията към студентите, които я ползват,  разговаряме с експерта по студентска и преподавателска мобилност в сектор „Международно сътрудничество и развитие” на ТУ-Варна, инж. Сергей Димитров.


Инж. Сергей Димитров.

            – Кои са държавите, в които нашите студенти биха могли да ползват образователна мобилност, инж. Димитров?
            – Засега е утвърден  само проектът с университети от Европа, като наред с тези от Европейския съюз, със същия статут са наши  партньори и университети от Турция и Македония. Засега имаме подписани споразумения за обмен с  22 европейски държави и с техни различни по численост  университети, като те са общо 65 на брой.  Срокът за мобилно обучение при тях е в рамките на 3 до 6 месеца, а за практика  във фирми – по 3 месеца.
            Цел на академичното ни ръководство е с нов подобен проект за мобилност да разширим партньорствата си и с държави извън Европейския съюз – предимно от Азия и изобщо от целия свят. Финансирането по този бъдещ проект също ще е от Европейския съюз, но разпределител на средствата  за ползване от идващи при нас по мобилност студенти извън Европа, ще е нашият университет.
            Откакто през последните 15 години е в действие проектът „Еразъм”, всяка година актуализираме програмата си за мобилен обмен и всяка година тя бива одобрявана от Националната ни агенция, представляваща  ЕС. Разчитаме, че в бъдеще ще имаме положителен резултат и за страните извън Европа. От 2014 година програмата „Еразъм” се  обнови вече като „Еразъм +”, със   срок до 2021-ва.   – Какви предимства дава на студентите и преподавателите „Еразъм +”?
            – В скалата на плюсовете за студентска мобилност в чуждестранен университет, най-често водеща е добрата финансова страна. Всеки студент, който се възползва от тази възможност в университет или при практика във фирма, предварително получава грант в размер от около 500 евро  месечно за обучение, или около 700 месечно – за практика. Средствата са съобразени според стандартите на съответната държава и са достатъчни за квартира, изхранване, транспорт. Не се отчитат след завръщането всичките разходи на студента, а той представя само определени документи. За преподаватели средствата също са щедри – от 120 да 160 евро дневно при престой обикновено около 5 дни.   
            Важни други предимства са, че студентът, а и преподавателят опознават практиката на други университети, добиват допълнителни знания, създават полезни колегиални контакти, разширяват погледа си върху други култури,   традиции. Добиват и по-широки възможности за реализация. А чрез програмата нашият университет се отваря за допълнителни партньорски отношения с чуждестранни университети, става и по-атрактивен за студентите ни.
            – Кои студенти получават права за това мобилно обучение   в чужбина с краткосрочно прекъсване на занятията тук?
            – Всеки студент, който е придобил редовни студентски права за   университета, има минимален успех „добър 4”, платил си е таксата, владее английски език на ниво поне В-2, или езика на страната домакин, в чийто университет ще се обучава. Финансирането за мобилно обучение в чужбина е валидно и за бакалаври, и за магистри, и за докторанти, като е предвидено до 1 година общо за 2 семестъра и още една тримесечна практика във фирма, или университет - партньор. За магистрите може да се добави още година и така се получават 2 години по време на цялостното обучение в нашия университет.
            – Има ли други възможности за студентите, които не могат да удостоверят необходима езикова подготовка за ниво  В-2?
            – Ако една от оценките им от държавните зрелостни изпити за завършено средно образование  е за английски, или за  езика на приемащата държава, възможностите им са налице. Другата опция е да издържат успешно изпит пред колегите ни от езиковото обучение в университета.
          – Изискванията за добра езикова подготовка в сила ли са за студентите от трите корабни специалности на университета, при положение, че техните стажове с пътувания на кораби са задължителни за всички?
            – За  тях изисквания за чужд език няма, ако работният език на съответните кораби е български. Длъжни са да провеждат на два пъти по 3 месеца стаж на кораб, обикновено през някоя от последните им 2 години като бакалаври, или магистри. Те могат да се възползват дори ако практиката трябва да е след дипломирането им в нашия университет, но са подали молба  в „Еразъм  офиса” ни преди датата на дипломирането. Тяхната практика е задължителна, за да получат сертификат от Корабна администрация за практикуване на професията, и е общо поне 6 месеца.  Ако студентите не се включат по програма „Еразъм +” и не получат съответното финансиране, те сами трябва да плащат на менинговите корабни компании таксите си за стаж.

          – Каква е процедурата,  за да получи студентът разрешение от нашия университет,  преди да отпътува за чуждестранния ?
           – Кандидатът своевременно осъществява контакт с „Еразъм офиса” на университета в чужбина, където би желал да отиде за обучение, финансирано от програмата.   Уточнява се  списъка с дисциплини, предлагани там с преподаване на английски, или езика на страната домакин. Тогава студентът съгласува това с тукашната си катедра, и ако всичко е наред, се изготвят съответните споразумения и договорът за финансиране. След завръщането си, студентът предявява документално получените в чуждия университет оценки от изпити, и те му се признават при нас. Така, наред с представяне и на други документи той  оправдава получените финансови средства.
           – Поехте отговорностите по мобилния обмен неотдавна, но вече се наблюдава едно оживление по изпълнението на тази обещаваща европейска инициатива.
          – Съществено беше улеснен и оптимизиран достъпът до сайта на университета, чрез който студентите и преподавателите лесно могат да се ориентират за административните процедури по мобилността, както и за съответните документи в електронен вид. Разлепени са много постери с разяснения на видими места по коридорите, а  всеки първокурсник още със записването си получава брошура с ориентиращо съдържание. Приехме и нов Правилник за академичната мобилност  по „Еразъм +”.

Николай ЖЕКОВ