Преподавателите от катедра „Топлотехника” на Корабостроителния факултет   отпразнуваха в неформалната обстановка на комплекс „Нептун”, преди „Златни пясъци”, своя 20-годишен юбилей. Техният празничен повод беше споделен и от катедрите „Електроенергеника” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане” на Електротехническия факултет. Така двете академични общности от професионалното направление „Енергетика” имаха добър повод паралелно с юбилея да осъществят и своя научна конференция по енергетика.
       Поздравления, спомени от наситеното със събития и постижения минало, пожелания за нови успехи – неизменните атрибути на всяко заслужено тържество. Това съдържаха приветствените думи към присъстващите на ръководителя на катедрата доц. д-р Иринка Павлова, на декана на факултет „Енергетика” доц. д-р Маринела Йорданова, на декана на факултет „Корабостроене” доц. д-р Илия Хаджидимов, на зам.-ректора доц.д-р Маргрета Василева.


Доц. Йорданова честити юбилея на колегите си от „Топлотехника”.

       Много положителни бяха и оценките за постигнатото през годините от страна на вече бивши колеги от катедрата и на специалните гости, сред които се открояваше проф. д-р Никола Калоянов от катедра „Топлинна и хладилна техника” на ТУ – София. Той прочете поздравителен адрес до юбилея и конференцията, подписан от ръководителя на софийската катедра доц. д-р Цветан Божков: „С респект и уважение към високо отговорната Ви мисия, ние приветстваме катедрата Ви като още един професионален център за инженерна подготовка и научни изследвания в областта на енергопреобразуващите технологии в сградите и промишлените системи. Приветстваме Ви и за оползотворяването на енергията на възобновяемите източници. Заради Вашата подготовка, инженерни кадри, изследвания, от които страната ни има съществена необходимост, Ви пожелаваме нови успехи и дълбоко вярваме, че нашето ползотворно сътрудничество ще продължи с още по-значими темпове и резултати.”


Доц. Хаджидимов представя софтуера си.

       Най-компетентна за историята и най-вече за предисторията на катера „Топлотехника”, естествено беше доц. д-р Мария Господинова, преподавател в ТУ – Варна още от първата му учебна година, сега пенсионерка: „Катедра „Топлотехника” не е възникнала от нищото. Сега всъщност празнуваме 20-ата годишнина от окончателното й обособяване като самостоятелна академична единица. Но нейното начално функциониране е с много по голяма, с над 50-годишна давност. И затова съм уверена, че бъдещето й е надеждно подкрепено с подобаващо минало. Още през 1965 г. в университета се положиха основите на отделните дисциплини и една от тях беше „Топлотехника”. Всъщност,  катедрата винаги е гравитирала около специалностите по корабно инженерство и логично с времето се прекръсти на „Корабни енергетични машини и механизми” (днешната КМММ). Последва преминаването на нашата група топлотехници към новоучредения Център по корабостроене, заедно с КММ. Но в крайна сметка се отделихме от тях и отидохме към „Хидро- и аеродинамика”, после в новата специалност „Химическо машиностроене”, при друг факултет. И така, докато през 1997 г. се зароди идеята на Академичния съвет за създаване на самостоятелната днешна катедра „Топлотехника”, което се осъществи на практика през следващата 1998 година.”
      Много  съдържателна се оказа конферентната част на юбилейното честване. Три поколения представители на топлотехническото познание от катедрата представиха свои научни разработки.
      С важен личен принос  за обучението на студентите се представи чрез разработката си „Векторизация на растерни изображения от инфрачервени термични камери”, доц. Илия Хаджидимов. Тези камери навлизат все по-широко в медицината и в други отрасли на икономиката  и постоянно повишават качеството си. Но софтуерът на фирмите производители е труднодостъпен и заради това доц. Хаджидимов сам е създал съответен софтуер за учебни цели. Той способства за преобразуването на растерното във векторно изображение за визуализация на температурните стойности на различни обекти. Създателят на софтуера Хаджидимов е готов да го предостави свободно на всеки, който пожелае да го ползва.


Проф. Калоянов от ТУ – София приветства колегите си от ТУ – Варна.

        От по-младото поколение преподаватели на катедрата се изяви доц. д-р Атанас Янгьозов с „Изследване на движението на пара в камерите на надбандажни и диафрагмени лабиринтни уплътнения на парна турбина”. В доклада си той проследи движението на турбулентен свиваем парен поток в камерите на уплътнения на парна турбина.
       Показателно за кадровото развитие на катедрата беше представянето на студента от трети курс Светослав Стоянов с доклада „Проектиране и изследване на система, използваща геотермалната енергия посредством хоризонтален топлообменник в земята, и термопомпа „земя-вода”.
        Взаимосвързаността на поколенията преподаватели в катедрата получи израза си в двата съавторски доклада на ас. д-р Надежда Досева и доц. д-р Даниела Чакърова „Оптимизация на разходите през жизнения цикъл на жилищни сгради: външни ограждащи стени” и „Оптимизация на разходите през жизнения цикъл на жилищни сгради: външни ограждащи елементи и конструкции”.


Поколения участници в конференцията. Вдясно – доц. Янгьозов.

       От поканените за участие в обща научна конференция две катедри на Електротехническия факултет, стойностни доклади представиха деканът на факултета доц. Маринела Йорданова: „Осигуряване на безопасност при риск от развитие на електрически дъги в уредби за високо напрежение”; доц. Медиха Хамза: „Кабелните линии в електрически мрежи средно напрежение” и доц. Валентин Гюров: „Приложение на DAQ устройства при разработването на мониторингова система за диагностика на електрооборудване”.

       Приятна изненада за участниците в конференцията беше и лично представеното от госта от ТУ – София, проф. Никола Калоянов, негово научно   изследване „Един поглед за изчисляване на енергийните спестявания в оранжериен комплекс”.

       Честит юбилей, и нови образователни и научноприложни постижения за просперитета на родната икономика!

Николай ЖЕКОВ