Дни на ориентация за първокурсниците в ТУ - Варна

Прочети още...

Неучебни и неработни дни септември 2019г.

 

 

 

Прочети още...

 

ТУ-Варна е партньор на високотехнологичната конференция Innowave Summit 2019

ТУ-Варна е партньор на високотехнологичната конференция Innowave Summit и през 2019 година. Най-значимата технологична конференция в Югоизточна Европа, отново ще събере под мотото “BE DIGITAL. GO GLOBAL!” дигиталните лидери и ще подпомогне българския бизнес! Форумът ще се състои на 18 и 19 октомври в Двореца на културата и спорта във Варна.

 

Прочети още...

Откриване на новата учебна 2019/2020 година

Прочети още...

Покана за Трета научно-практическа конференция с международно участие:

Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2019

10-11.10.2019 г., Варна

Покана BG
Покана EN

 

ТУ – Варна е домакин на конгреса на Международната морска асоциация на Средиземноморието (IMAM)

ТУ – Варна е домакин на конгреса на Международната морска асоциация на Средиземноморието (IMAM)

Остават броени дена до откриването на 9 септември на 18-я конгрес на Международната морска асоциация на Средиземноморието – IMАM 2019. Досега във Варна са се провели конгресите през 1987, 1993 и 2007г. Тази година за втори път (след 2007) домакин е Технически университет – Варна. Очакванията на организаторите и на участниците са за още един изключително успешен конгрес във Варна. Успехът е гарантиран и с подкрепата от Фонд “Научни изследвания” по проект КП-06-МНФ – 15 и на спонсорите на форума.

Прочети още...

Самолетните двигатели в лаборатория 708М

      Ако си мис­ли­те, че по­зна­ва­те по­тай­нос­ти­те на на­шия уни­вер­си­тет, но не сте би­ли в ла­бо­ра­то­рия 708 М на ка­тед­ра „ККММ“, зна­чи се лъ­же­те. Там ос­вен всич­ко дру­го има ра­бот­но ко­ле­ло на ко­раб­на пар­на тур­би­на, на­пом­ня­що за те­ми­те на дип­лом­ни­те ра­бо­ти на пър­ви­те за­вър­ши­ли през 1968 г. спе­ци­ал­ност „КММ“ ин­же­не­ри и… 5 га­зо­тур­бин­ни са­мо­лет­ни дви­га­те­ля. Два от тях са спе­ци­ал­ни раз­ря­за­ни вер­сии за учеб­ни це­ли и се виж­да вът­реш­но­то им ус­трой­ство. Точ­но за те­зи 5 дви­га­те­ля ста­ва ду­ма в то­зи очерк.

Прочети още...

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за: устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция; повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение; значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло; разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

Прочети още...

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

ПОКАНА

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год.“

Прочети още...

ОБЯВА за Експерт № 3 разработване на софтуерни продукти


ОБЯВА

за

Експерт № 3 разработване на софтуерни продукти

Във връзка с договор BG16RFOP002-1.005-0020-C01 "Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания, базирана на съвременни инструменти за машинно обучение", финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ТУ Варна, партньор по проекта на "СМАРТ СОФТ" ООД обявява процедура по подбор на персонал на длъжност Експерт разработване на софтуерни продукти.

 

Прочети още...