Курсът е предназначен за преподаватели и служители, които желаят да използват компютъра за създаване и поддържане на електронна документация, за съхраняване и споделяне на дидактически материали "в облака", за улесняване на електронната комуникация със студенти и колеги. Преподавателите ще придобият умения да създават споделени файлове (текстови, електронни таблици, презентации, формуляри), да съхраняват и споделят информация "в облака". Специално внимание се отделя за работа с електронни формуляри - създаване на каталог с данни, създаване на формуляри за електронно записване в дадено събитие, електронно анкетиране и анализ на резултатите и др. Друга гледна точка на курса е възможността на облак-технологиите за споделяне на дидактически материали между колеги - съвместна работа по общи проекти във вид на текстов файл, презентация, електронна таблица и др. Акцентира се и на възможността на облак-технологиите за улесняване на комуникацията между преподаватели и студенти, както и между професионални общности. По време на курса ще се работи в Google Диск.

Участието е безплатно. Необходимо е всеки участник да има имейл в Gmail.
Дата: 18.05.2018 г., петък
Начало: 10.00 часа
Място на провеждане: Библиотеката на ТУ – Варна, Студентска читалня

За записване в курса моля да попълните следния формуляр.