Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 26.03.2018г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Анализ на резултатите от зимната изпитна сесия.

Докл.: Зам.Ректор УД

2.Отчет за дейността на Център за дистанционно обучение.

 Докл.: Ръководител на ЦДУ

3.Отчет за дейността на Отделение за повишение на квалификацията.

Докл.: Зам.Ректор УД

4.Отчет за дейността на Център за развитие на кариерата.

УД  Докл.: Ръководител на ЦРК 

5.Отчет за дейността на Център за професионално обучение.

Докл.: Зам.Ректор УД

6.Текущи.

- Правилник Еразъм 2018
- Приложение 1 към Правилник Еразъм 2018
- Планиране на учебен процес