Уважаеми студенти и кандидат-студенти,

Представяме на вашето внимание информация за различията в реализацията на студентите от различните специалности:

  1. Всички студенти по слециалност от регулираните професии „Електрообзавеждане на кораба” ОКС „бакалавър”, във всички курсове, се обучават в професионално направлене „5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация”. Обучението се извършва по одобрени и съгласувани от ИА „Морска администрация” учебни планове и програми. След провеждане на учебно-производствена и плавателна практика, дипломирането им и след преминаване на необходимата допълнителна подготовка по STCW‘78, могат да кандидатстват за придобиване на морска правоспособност за „Корабен електромеханик” пред ИА „Морска администрация” , в съответствие Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България, чл.37, ал.7, т.АА.

За студентите прием от 2016 (включително), редовна и задочна форма, допълнителната подготовка по STCW‘78 за придобиване на сертификати за морски лица e включена в учебните планове. Учебните планове са в съответствие с Постановление № 59 на Министерски съвет за единни държавни изисквания по специалност „Електрообзавеждане на кораба” и дипломиралите се студенти придобиват професионална квалификация „Инженер по електрообзавеждане на кораба“.

  1. Всички студенти по специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” ОКС „магистър” 1 и 2 курс се обучват в специалност, която е от професионално направление „5.4. Енергетика”. Специалността е с действаща акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация с оценка 9.03 (от 10) със срок на валидност до 2021 г. Професионалната квалификация, която се придобива след дипломиране е „Магистър-инженер”, която им позволява професионална реализация в сферата на водния транспорт, включително и в секторите корабостроене, кораборемонт и др.

 При желание за реализация в регулирана професия и придобиване на морска правоспособност за „Корабен електромеханик”, те трябва да покрият изискванията на Наредба №6, чл.37 ,т.7 по отношение на изискуемия плавателен стаж, който трябва да е  12 месеца, както и да преминат  курс по допълваща програма за придобиване на образование до изискванията на IMO моделен курс  7.08.

  1. Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане” при ТУ-Варна разработи и внесе за одобрение в ИА „Морска администрация” курс за допълващо обучение до изисквания на IMO моделен курс 08. Курсът ще се провежда в Морския квалификационен център на ТУ-Варна. Технически университет - Варна ще предложи преференциални цени за всички студенти, завършили Университета от специалности „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба”, ОКС „Магистър” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, в профил „Воден транспорт”, ОКС „Бакалавър”, от всички випуски.