Уведомяваме Ви, че на 30.10.2017г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния Съвет при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Утвърждаване финансовия отчет за деветмесечието на 2017г. и анализ на финансовото състояние на ТУ-Варна към 30.09.2017г.

Докл.: Гл.счетоводител

2.Анализ на КСП за 2017/18 год. и приемане на мерки за подобряване организацията и ефективността на КСП за 2018/19 год.   

Докл.: Зам. Ректор УД

3.Приемане на Правилник за прием на студенти в ОКС „Бакалавър“ за учебната 2018/19 год.

Докл. :Зам. Ректор УД

4.Текущи