Моля, в срок до 16.01.2017 година, Ръководителите на катедри да изпратят доклади до Директора на Департамент МФЕО със списъци на желаещите да посещават курсове по английски език за преподаватели от ТУ-Варна, като срещу името на всеки желаещ да бъде отбелязано дали води или е водил занятия в АЕО или тепърва му предстои да води такива.

Ще бъдат проведени два курса от преподавателите в Секция „Езиково обучение“, ДМФЕО. Единият курс ще бъде за преподаватели, които вече имат опит в преподавателската дейност в АЕО. Курсът за тях ще бъде ориентиран към усъвършенстване на езиковите им умения. Другият курс ще бъде по общ английски за колеги, които все още не са водили занятия в АЕО. Нивото, от което ще започне курсът ще бъде А2, като целта е да се покрие ниво В1. Преди началото на този курс ще бъде направен входящ тест на кандидат-курсистите, с цел максимално да се уеднакви нивото, за да се постигнат по-добри резултати.

ФОРМАТ НА КУРСОВЕТЕ

Продължителност на всеки курс: 120 уч. часа х 6 учебни часа на ден

Период на провеждане: 07.06.2017 – 03.07.2017

Изпит: 04.07.2017

Максимален брой курсисти във всяка група: 15 души

Такса: Курсовете са безплатни за участниците, единствено се заплащат учебниците.

Цена на учебник + DVD-ROM и учебна тетрадка + 2 броя AudioCD за курса по английски език за академични цели: 66,66лв.

Цена на учебник +  DVD-ROM и учебна тетрадка +  AudioCD за курса по общ английски език: 48, 12лв.

Курс по английски език за академични цели

Анотация: Това е курс, който наподобява изискванията и атмосферата на университетската среда, чрез задачи от реалния академичен живот. Като се основава на добрите знания и умения на курсистите по английски език за общи цели, той подпомага осъзнаването на основни разлики между езика за общи цели и езика за академично общуване и обсъждане на въпроси по лингвистична тематика, както и развитието у обучаемите  на умения за функциониране на английски език в академична среда. Формите на обучение изискват активно отношение и участие от страна на курсистите и включват семинари, упражнения за слушане, говорене, презентации, дискусии и др. Предвиден е сертификат за владеене на английски  език за академични цели за преподавателите, които завършат курса.  Сертификатът, съответстващ на ниво В2 според Общата европейска езикова рамка, гарантира притежаването на знания и умения по английски  език, необходими за професионално и академично общуване.

 Курс по общ английски език

Анотация: Курсът е подходящ за хора, които владеят английски език на ниво начинаещи. Курсистите овладяват отлично писмено и говоримо езика и придобиват езикова и комуникативна компетентност, позволяваща им да продължат обучението си в курса по английски език за академични цели. Предвиден е сертификат за владеене на английски  език за преподавателите, които завършат курса.  Сертификатът  съответства на ниво В1 според Общата европейска езикова рамка.

Забележка:  Възможни са несъществени промени, които не могат да се предвидят предварително,  в точните дати на периода за провеждане на курсовете и респективно на датата за изпит.