Уважаеми членове на АС,
Уведомяваме Ви, че на 19.12.2016г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

                                                      Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Анализ на акредитационното състояние на професионални направления и специалности от регулираните професии. Докл.: Зам.Ректор АВО
  2. Приемане на издателски план на ТУ-Варна за 2017 г. Докл.: Зам. Ректор АВО
  3. Приемане на корекции в действащи учебни планове.  Докл. Зам. Ректор УД
  4. Приемане на таксите и план-прием за студенти за учебната 2017/2018г. Докл. Зам. Ректор УД
  5. Анализ на дейността на „ВТП” ЕООД.  Докл.: Управител на „ВТП”
  6. Приемане на план за НИРД за 2017 г. Докл.: Зам.Ректор ННППД
  7. Текущи.