Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 21.11.2016г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за изпълнение на препоръките от институционалната акредитация на ТУ-Варна. Докл.: Зам. Ректор АВО
2. Анализ на академичната мобилност по програма „Erasmus“. Докл.: Р-л отдел МС
3. Текущи.