ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
У В Е Д О М Я В А

всички дипломирали се през м. януари 2017 година студенти
от специалност „КСТ“ (ОКС ‚бакалавър‘)“ и специалност„КМК“ (ОКС ‚магистър‘),
    в срок от 13.03.2017 г. до 24.03.2017 г.,
да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование,
    в ст. 309 ТВ от 08:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа
тел. за връзка 052/383-621

всички дипломирали се студенти ОКС „Магистър“
от специалности „ТТТ“, „ДВГиАТ“, „ИМ (УП)“, „КТМ“, „МТТ“, „ХМ“,  
    в срок от 17.03.2017 г. до 31.03.2017 г.,
да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование,
    в ст. 222 АМ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа
тел. за връзка 052/385-711