Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ – МОН, одобри поискания от нас бюджет за академичната 2020-2021 година в размер на 823 075 евро за работа по проект № 2020-1-BG01—KA103-078020 за същата дейност на програма „Еразъм+“.  Бележи се ръст във финансирането от около 75% спрямо бюджета за 2019-2020 академична година.

През 2020/2021 година имаме финансова възможнаст да реализираме значително повече (с около 2/3) студентски и преподавателски мобилности в сравнение с миналата година. Могат да се финансират и повече дейности чрез бюджетното перо „Организационна подкрепа“, ако се увеличи интереса на студентите, преподавателите и останалия персонал към осъществяване на такива мобилности.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ТУ-ВАРНА ДА БЪДАТ АКТИВНИ И ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРЕДОСТАВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ.

През изтеклия на 30.09.2020 г. 16 месечен период на работата по проект № 2019-1-BG01-КА103-061670 по КД-103 на програма „Еразъм+“ за мобилност на студенти и персонал от ТУ-Варна в програмни държави /най-вече от Европейския съюз/, са постигнати следните основни резултати:

  • Сключени са 21 нови споразумения /договори за сътрудничество/ с партниращи университети. Така сега ТУ-Варна има подписани и актуални към момента споразумения за обмен по програма „ЕРАЗЪМ+“ с 120 европейски университети и компании от 27 държави;
  • Реализирани, или договорирани са общо 143 студентски мобилности (10 с цел обучение и 133 с цел практика) спрямо 114 студентски мобилности (8 за обучение и 106 за практика) през 2018/2019 учебна година. 
  • Реализирани, или договорирани са общо 81 преподавателски мобилности (10 с цел преподаване и 71 с цел обучение). За сравнение през 2018/2019 учебна година сме имали 71 преподавателски мобилности (20 с цел преподаване и 51 с цел обучение);
  • Получените средства за академичната 2019-2020 година са в размер общо на 469590 евро, докато за 2018/2019 уч. г. сме получили общо 411 670 евро.