Съгласно Постановление № 137 на Министерския съвет на Република България от 25.06.2020 г., всички новоприети студенти за учебната 2020/2021 година в Технически университет - Варна в специалностите: „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Топлотехника и инвестиционно проектиране“ (редовно и задочно обучение), няма да заплащат семестриални такси за целия курс на обучението си.

Специалностите са от ПН 5.4 Енергетика, включено в списъка на професионалните направления в постановлението. Става дума само за новоприети студенти за учебната 2020/2021 година.

За допълнителна информация:

+359899328086 - доц. Юлиан Рангелов, Ръководител катедра „Електроенергетика“
+359895550854 - доц. Валентин Гюров, Ръководител катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“
+359878148108 - доц. Даниела Чакърова, Ръководител катедра „Топлотехника“