МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.“

 

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за: устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция; повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение; значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло; разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

 

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области: биологически науки; математически науки и информатика; медицински науки; науки за земята; обществени науки; селскостопански науки; технически науки; физически науки;

химически науки; хуманитарни науки.

 

Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2019 г. е 16 000 000 лв., от които 8 000 000 лв. (50% от общия размер) за първия етап на проектите.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници: 
1) Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.
2) Максималната сума за всеки отделен проект е 120 000 лв.
3) Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.


Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта. 


Исканата сума за финансиране на отделен проект трябва да бъде кратна на 100 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36  месеца.


За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

 

Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения  се представят до 17 часа на 25.09.2019  г. по електронен път и в деловодството на Фонд "Научни изследвания" на хартиен носител, както следва (подреждането на документите трябва да съответства на описанието в приложеното „Указание за подаване на документите“): на хартиен носител в един екземпляр на български и на английски език с оригинални подписи и печати; в електронен формат на български и на английски език, като документите да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа); към електронния формат на български и на английски език се прилагат сканирани документите, съдържащи подписи.

 

Срок за обявяване на конкурсите: до 9.08.2019 г.

 Дата за затваряне на конкурсите: до 25.09.2019 г.

 Срок за оценяване: 30.11.2019 г.

Проектното предложение включва административно и научно описание на проекта.

 

Повече информация и документи: http://www.fni.bg/?q=node/968