На 11.07.2019 год. в Технически университет - Варна гостува чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Уважаваният гост бе посрещнат от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на ТУ-Варна, както и Зам. ректор УД, доц. д-р инж. Мария Маринова, Зам. ректор НД доц. д-р инж. Тодор Ганчев, Зам. ректор АСК доц. д-р инж. Кирил Киров, Зам. ректор Интернационализация проф. д-р инж. Розалина Димова, и Гл. секретар на ТУ-Варна инж. Митко Александров.

По време на работната среща бяха обсъдени актуални проблеми пред висшето образование в България и бяха обменени добри практики за справяне с предизвикателствата пред университетите. Съгласно предвидената програма на работната среща, Ректорът на ТУ-Варна, проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, и Ректорът на РУ „Ангел Кънчев“, подписаха Договор за партньорство, който регламентира рамката за бъдещо сътрудничество в областта на научноизследователската и проектна дейност.

Зам. ректор НД
доц. Т. Ганчев