Във връзка с договор BG16RFOP002-1.005-0020-C01 "Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания, базирана на съвременни инструменти за машинно обучение", финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ТУ Варна, партньор по проекта на "СМАРТ СОФТ" ООД обявява процедура по подбор на персонал на длъжност Експерт разработване на софтуерни продукти.

Изисквания:

  • Висше образование, бакалавър и/или магистър в сферата на математиката и информатиката/ компютърни науки и технологии/ софтуерни и интернет технологии или други сфери на ИКТ;
  • Квалификация: Електро-инженер, Биомедицински инженер, Информатик;
  • Над 10 години опит в областта на научни изследвания в ИКТ сферата и/или разработването на софтуерни кодове и продукти.

Задължения и отговорности:

Този експерт ще извършва изследване, изпитване и разработване на подходите на използване на конволюционните невронни мрежи чрез дефинирането на математическите формули и логически връзки в платформата. Той ще изпълнява и дейностите по събиране, анализиране и визуализация на данни чрез стандарта DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), като осъществява: разчитане на DICOM формат; синхронизация на проекциите на аксиален върху сагитален слайд; запазване на изображения в различни image формати.

Краен срок за кандидатстване: 24.07.2019 г.