Договор № BG16RFOP002-1.005-0165-C01
Проект: „Разработване на sTMS уеб-базирана иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции"
Дата на стартиране: 22.03.2019
Дата на приключване: 22.02.2021
Срок на изпълнение: месеци 23
МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД, ЕИК: 103913291

ЕКСПЕРТ 1
Позиция по проекта/споразумението

Експерт-разработчик интерактивно съдържание

Изисквания:
Висше образование
Научна степен: минимум Доктор
Опит в сферата на научните изследвания: минимум 5 години
Квалификация в областта на управление на проекти.
Владеенето на чужди езици е предимство

Като участник в проекта ще има следните отговорности:
- за изследователска дейност, включваща подробно изследване на различни съществуващи елементи, които да станат част от системата;
- за използване на събрана информация и професионални умения за създаване на конкретни предложения за подобрение на иновацията;
- за изследване на разработени елементи на системата, проверка на функционалности, предложения за подобрения, изследвания във връзка с приложението на полезния модел, създаване на описания, необходими за патентоване;
- за създаване на доклад за използване на процеса на изпълнение на продукта като пример за триъгълник на познанието (Knowledge Triangle) и осигуряване на надграждане на проект № 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW
- за изготвяне на изискванията и параметрите за изработване и внедряване на софтуера, за да се постигне максимална функционалност и ефективност при използване;
- за внедряването на софтуера на sTMS уеб-базирана иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции;
- за съвместимостта на софтуера с използваните към момента бази от данни;
- за криптирането на информацията.
- Работи по приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт;
- Създаване и тестване на прототип;
- Отговаря за софтуерната част при създаване на опитен образец и извършване на функционални тестове на новия продукт. Подготвя методите за сравнителен анализ при извършването на тестове на отделните части, така че да се стигне до избора на най-подходящите модули за внедряване в крайния продукт;
- Сътрудничи на колегите за изработването на хардуера за иновативната система;
- Сътрудничи на избраната фирма, изготвяща защита на интелектуална собственост на национално равнище;
- Участва в дейности за визуализация на проекта;

Експертът ще бъде назначен на 4 часа за период от 21 месеца
Месечно брутно възнаграждение 1259,51 лева
Сума на месец с включени осигуровки за сметка на работодателя - 1490,00 лева

ЕКСПЕРТ 2
Позиция по проекта/споразумението

Научен работник, компютърни науки

Изисквания:
Висше образование в сферата на компютърните технологии
Научна степен: минимум Доктор
Опит в сферата на научните изследвания минимум 5 години
Участие в научни разработки и проекти
Владеенето на чужди езици е предимство

Като участник в проекта ще има следните отговорности:
- за изследователска дейност, включваща подробно изследване на различни съществуващи елементи, които да станат част от системата;
- за използване на събрана информация и професионални умения за създаване на конкретни предложения за подобрение на иновацията;
- за изследване на разработени елементи на системата, проверка на функционалности, предложения за подобрения, изследвания във връзка с приложението на полезния модел, създаване на описания, необходими за патентоване;
- прилагане на облачна технология за обмен на данни;
- конфигуриране на сървърни защитни стени;
- криптиране на комуникационните канали за пренос на данни.

Експертът ще бъде назначен на 4 часа за период от 21 месеца
Месечно брутно възнаграждение 1259,51 лева
Сума на месец с включени осигуровки за сметка на работодателя - 1490,00 лева


Подаване на документите в Деловодство на ТУ-Варна
Краен срок:
03.05.2019