Във връзка с договор BG16RFOP002-1.005-0020-C01 "Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания, базирана на съвременни инструменти за машинно обучение", финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ТУ Варна, партньор по проекта на "СМАРТ СОФТ" ООД обявява процедура по подбор на персонал на длъжност Експерт - разработване на софтуерни продукти.

Изисквания:

  • Висше образование, бакалавър и/или магистър в сферата на математиката и информатиката/ компютърни науки и технологии/ софтуерни и интернет технологии или други сфери на ИКТ;
  • Квалификация: Инженер по електроника и автоматика/ Информатик/ програмист/ инженер по компютърна техника и технологии;
  • Над 10 години професионален опит в областта на научни изследвания в ИКТ сферата и/или на разработка на алгоритми и създаване на софтуерни продукти.

Задължения и отговорности:

Експертът ще бъде ангажиран с дейностите по изследване, изпитване и разработване на алгоритмите и софтуерните функционалности на частта от платформата, касаеща уеб базиран медицински въпросник, необходим при интеграцията на информацията чрез разработения три-степенен алгоритъм. Този експерт ще отговаря за дефинирането и залагането на математически формули и софтуерни връзки между въпросите и възможните отговори във въпросника. Също така, той ще участва и в дефинирането на логиката за опционални подвъпроси; логиката за задължителни, отворени, затворени и въпроси с един или множество възможни отговори и интеграцията с база данни.

Краен срок за кандидатстване: 9 Ноември 2018 г.