Уважаеми членове на ОС,

Уведомяваме Ви, че на 25.06.2018г. от 13.15 ч. в 114 МТФ  ще се проведе заседание на Общото събрание на ТУ - Варна при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Годишен доклад за състоянието на ТУ-Варна за периода 05/2017 до 04/2018 г.

Докл.: Ректор

2.Годишен доклад на Контролния съвет.

Докл.: Председател на КС

2.Провеждане на частични избори.

4.Текущи