От 02 до 07 юни, 2018 г. във Варна, ще се проведе XX ежегодна международна конференция  

Geometry, Integrability and Quantization

Конференцията се организира от  Българската Академия на Науките, Технически Университет-Варна и Tokyo University of Science. 

Място на провеждане: хотел „Корал”, КК „Св. Св. Константин и Елена”

Конференцията “Geometry, Integrability and Quantization” е утвърден международен форум за среща на учени – специалисти по математика, математическа физика и математическо моделиране. В нея по традиция участват експерти по класическа и съвременна диференциална геометрия, математически анализ, съвременна алгебра, математическа физика и други сродни на тях области.

Основна цел на конференцията е да създаде ефективна работна среда за контакти и обмяна на опит в различни направления на науките математика и физика и по този начин да стимулира научните изследвания по най-широк спектър от теми, свързани с последните постижения в тях.

Освен докладите на участниците в конференцията, традиционно в програмата са включени пленарни доклади и лекции на известни учени от водещи университети и научни центрове по света. 

Трудовете на конференцията се индексират/реферират от Zentralblatt MATH, MathSciNet (Mathematical Reviews), Project Euclid и др. Всички томове с трудовете на конференцията, от първия (2000 г.) до последния (2018 г.), са включени в списъка с “рецензирани заглавия с висок импакт фактор в теоретичната и приложната математика и статистика” Euclid Prime Collection и са достъпни през електронния портал за съвременна математическа литература Project Euclid  

https://projecteuclid.org/euclid.pgiq

Пълен свободен достъп до трудовете на конференцията преди 2014 г. има на адрес 

http://www.bio21.bas.bg/proceedings/

Важна информация:

Онлайн регистрация и изпращане на резюмета: до 15 Май 2018 г.

Резюметата на приетите  за представяне доклади се качват на сайта на конференцията.

Докладите се изнасят на английски език с мултимедийна презентация: pdf, ppt и др.

Време за един доклад: до 30 мин.

Редуцирана такса правоучастие за български участници за един доклад: 200 лв. 

В тази сума са включени материалите на конференцията, кафе паузите, социалните мероприятия  и томът с публикуваните доклади на конференцията.

Таксата се заплаща по време на конференцията.

При необходимост от документ за отчитане на таксата тя следва да бъде преведена по банков  път поне един месец преди началото на конференцията.

Срокът за изпращане на пълния текст се съобщава по време на конференцията – обикновено е в края на месец септември. Текстът трябва да е на английски език и да е форматиран с помощта на редактора за текстова обработка La(TeX), съгласно инструкциите описани в

http://www.bio21.bas.bg/proceedings/Proceedings_files/Instructions.htm

Всеки доклад се рецензира от утвърдени специалисти по тематиката на доклада.

Томът с приетите за печат доклади се издава до края на годината и се разпраща на авторите на посочения от тях адрес.

За допълнителна информация и контакт: посетете сайта на конференцията

http://www.bio21.bas.bg/conference/