През настоящата година Технически Университет-Варна е отново съорганизатор на международната  конференция

Geometry, Integrability and Quantization

чието поредно XXII издание ще се състои в гр. Варна от 08 до 13 юни 2020 гв хотел „Корал”,  кк  Св. Св. Константин и Елена”.

Конференцията “Geometry, Integrability and Quantization” е утвърден международен форум за среща на учени – специалисти по математика, математическа физика и математическо моделиране. В конференцията може да се участва с доклади и постери, попадащи в широкия спектър от тематики в областта на математиката, физиката, биологията, компютърните, инженерните и други науки.

Основна цел на конференцията е да създаде ефективна работна среда за контакти и обмяна на опит в различни направления на науките математика и физика и по този начин да стимулира научните изследвания по най-широк спектър от теми, свързани с последните постижения в тях.

Освен докладите на участниците в конференцията, традиционно в програмата са включени пленарни доклади и лекции на известни учени от водещи университети и научни центрове по света.

Трудовете на конференцията се индексират/реферират от Scopus, Web of Science, Zentralblatt MATH, MathSciNet (Mathematical Reviews), Google Scholar, Project Euclid и др. Всички томове с трудовете на конференцията, от първия (2000 г.) до последния (2020 г.), са включени в списъка с “рецензирани заглавия с висок импакт фактор в теоретичната и приложната математика и статистика” Euclid Prime Collection и са достъпни през електронния портал за съвременна математическа литература Project Euclid 

https://projecteuclid.org/euclid.pgiq

Пълен свободен достъп до трудовете на конференцията преди 2014 г. има както на горния адрес така и на сайта на изданието

http://www.bio21.bas.bg/proceedings/

Важна информация:

Онлайн регистрация и изпращане на резюмета: до 15 Май 2020 г.

Резюметата на приетите  за представяне доклади се качват на сайта на конференцията.

Докладите се изнасят на английски език с мултимедийна презентация: pdf, ppt и др.

Време за един доклад: до 30 мин.

За български участници таксата за правоучастие е редуцирана на 200 лв. В тази сума са включени материалите на конференцията, кафе паузите, социалните мероприятия  и томът с публикуваните доклади на конференцията. Таксата се заплаща по време на конференцията (ако няма нужда от отчетен документ).

При необходимост от документ за отчитане на таксата тя следва да бъде преведена по банков път преди 1 Май 2020 г.  

Срокът за изпращане на пълния текст се съобщава по време на конференцията – обикновено е в края на месец септември. Текстът трябва да е на английски език и да е форматиран с помощта на редактора за текстова обработка LaTeX, съгласно инструкциите описани в

http://www.bio21.bas.bg/proceedings/Proceedings_files/Instructions.htm

Всеки доклад се рецензира от утвърдени специалисти по тематиката на доклада.

Томът с приетите за печат доклади се издава до края на годината и се разпраща на авторите на посочения от тях адрес.

За допълнителна информация и контакт: посетете сайта на конференцията

http://www.bio21.bas.bg/conference/