Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА) е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните индустрии.

Проектът се основава на съвместното сътрудничество на:

 1. Висше училище по мениджмънт – Варна;
 2. Технически университет – Варна;
 3. РУ „Ангел Кънчев“ – Русе;
 4. Национална Художествена Академия – София;
 5. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София;
 6. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН – София;
 7. Институт за изследване на обществата и знанието при БАН – София;
 8. Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ при БАН – Варна

и предвижда провеждането на интердисциплинарни индустриални научни изследвания и експериментално развитие с фокус върху:

 • културните и творческите индустрии, културното наследство, дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм;
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери.

Повече информация за проекта тук.