В резултат на извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2016 г. на Технически университет – Варна, одитното становище е заверка без резерви. Становището на Сметната палата е, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на висшето училище към 31.12.2016г. в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане. Всички документи във връзка с финансовия отчет и извършения одит са публикувани в официалната интернет страница на ТУ – Варна на адрес: http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/za-nas/oditi.