Относно: Писмо на МОН с изх. № 0414-76/24.07.2017г. във връзка със защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на проф. Росен Василев

 

- Становище на ректорския съвет на ТУ-Варна

- Становище на проф. д-р инж. Росен Василев

- Становище на ас д-р инж. Тихомир Доврамаджиев

- Становище на гл. ас. д-р инж. Ивайло Неделчев