Видео ТУ-Варна

Списък на специалностите в ТУ-Варна

Презентации

Повече информация за специалност:

AВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА (AT)

Обучаваща катедра:
Транспортна Техника и Технологии

АВТОМАТИКА, РОБОТИКА И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (АРУКС)

Обучаваща катедра:
Автоматизация на производството

АГРОНОМСТВО (A)

Обучаваща катедра:
Растениевъдство

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА (ЕФП)

Обучаваща катедра:
Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (EE)

Обучаваща катедра:
Електроенергетика

ЕЛЕКТРОНИКА (Е)

Обучаваща катедра:
Електронна техника и микроелектроника

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА (ЕОК)

Обучаваща катедра:
Електроснабдяване и електрообзавеждане

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ (EСEO)

Обучаваща катедра:
Електроснабдяване и електрообзавеждане

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ЕтВЕИ)

Обучаваща катедра:
Електротехника и електротехнологии

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ (ЗНБА)

Обучаваща катедра:
Екология и опазване на околната среда

ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН (ИД)

Обучаваща катедра:
Индустриален дизайн

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (ИМ)

Обучаваща катедра:
Индустриален мениджмънт

ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (ИЕ)

Обучаваща катедра:
Екология и опазване на околната среда

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

Обучаваща катедра:
Комуникационна техника и технологии

КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КТМ)

Обучаваща катедра:
Технология на машиностроенето и металорежещи машини

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)

Обучаваща катедра:
Компютърни науки и технологии

КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ (KMM)

Обучаваща катедра:
Корабостроене, корабни машини и механизми

КОРАБОВОДЕНЕ (K)

Обучаваща катедра:
Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища

КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА (КМТ)

Обучаваща катедра:
Корабостроене, корабни машини и механизми

МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (МТТ)

Обучаваща катедра:
Материалознание и технология на материалите

СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ (СИТ)

Обучаваща катедра:
Софтуерни и интернет технологии

СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (СМ)

Обучаваща катедра:
Социални и правни науки

ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

Обучаваща катедра:
Индустриален мениджмънт

ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ТВЕИ)

Обучаваща катедра:
Топлотехника

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (ТТТ)

Обучаваща катедра:
Транспортна техника и технологии

ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ