На 18.02.2021г. с решение на Акредитационния съвет към НАОА за институционална акредитация,  Технически университет – Варна получи заслужено високата оценка – 9.31. Тя е валидна за 6 годишен период и дава възможността на ТУ – Варна да обучава 12 000 студента и докторанта в областта на техническите, социалните  науки и в растениевъдството. Тази оценка е признание за безспорния авторитет на нашия университет, като академична институция, която печели доверието на обществеността, на държавата и на бизнеса.

Получената висока оценка за ТУ Варна - 9.31, е една от най-високите в страната и отрежда водещо място на Университета за обучение и провеждане на научна и научно-изследователска дейност.

Основен приоритет в стратегията, която академичната общност следва е  развитието на активна и устойчива взаимовръзка „Образование – наука – бизнес”. Университетът притежава внушителна образователна, научно – изследователска и спортна инфраструктура и зони за отдих, разположени на площ от 200 000 кв.м.. Модерната образователна и научна инфраструктура и високият професионализъм на неговия академичен състав допринасят за успешната трудова реализация на нашите випускници в целия свят. Наши възпитаници заемат високи позиции във фирми и институции в страни от Европа, Азия, Америка, Австралия и Африка.

И това е така, защото Технически университет – Варна обучава своите студенти в усвояването на технологията на успеха!