„Ако си дал от себе си, не си живял напразно“
Иля Велчев

Социалният мениджмънт е чудесно поле за работа, ако искате да помагате на хората.

Какво е социален мениджмънт?

По дефиниция социалният мениджмънт е:

 • вид социално управление, процес на влияние върху отделните индивиди с цел подобряване на тяхното състояние;
 • социално значима дейност на хората, която осигурява подкрепа на тези, които не са в състояние да си помогнат сами;
 • вид социалното управление, което осигурява подкрепа на хората с ограничени възможности, да направят това, което могат всички останали;
 • вид управление, което осигурява подкрепа на хората, останали сами и чиито възможности вече не позволяват да направят за себе си онова, от което се нуждаят;
 • въздействие върху обществото и отделни негови социални групи с цел подобряване на организацията на социалните системи и качеството на живот на хората.

Защо в Технически университет – Варна?

През 2007г. Технически университет - Варна започва развитието на новата специалност  „Социален мениджмънт“, за да отговори на нуждите на обществото и необходимостта от академично обучение по социално управление. По този начин във времето, когато инженерните науки навлизат във всички сфери на човешкия живот, ТУ-Варна интегрира една уникална специалност и приема и развива модерната световна концепция за обединяване на техническите с хуманитарните и социалните науки. 

Специалности и образователно-квалификационни степени

Катедра „Социални и правни науки“ е обучаваща за бакалавърска програма по специалност „Социален мениджмънт“.


Катедра „Социални и правни науки“ обучава студенти в 5 специалности с ОКС „магистър“:

 • Социален мениджмънт;
 • Социално предприемачество;
 • Социална работа с деца;
 • Безопасни и здравословни условия на труд;
 • Социална работа при лица с девиантно поведение.

Катедрата осъществява обучение за придобиване на ОНС „доктор“ по акредитирана докторска програма „Социална работа, психологически изследвания и социална политика“.

Международно сътрудничество и възможности за обучение на студентите в чужбина

Катедра „Социални и правни науки“ осигурява на своите студенти няколко възможности по програма Еразъм+ - обучение с продължителност от 1 семестър до 12 месеца, практика, разработка на дипломна работа, разработка на дисертационен труд в 15 университета в Европа:

 • Университетът на Барселона, Испания;
 • Университета на Валенсия, Испания;
 • Institut Regional du Travail Social Aquitane, Бордо, Франция;
 • Тransilvania University of Brashov, Румъния;   

 

 • VIA University, Архус, Дания; VIA University College, Архус, Дания;
 • University of Ljubljana, Словения;
 • Universita di Verona, Италия;
 • Universita di Bari, Италия 

 

 • Universitat de Las Palmas de Gran Canaria;
 • Sapienza Universita degli Studi di Roma, Италия;
 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Белгия;
 • Trakya University, Турция; 

 

 • University of the Littoral Opal Coast, Франция;
 • The East European State University in Przemysl, Полша;
 • Yalova University, Турция

Обучението, пътните разходи и разходите за престой на студентите са финансирани изцяло от стипендия на европейската програма за сътрудничество.

Области на професионална реализация

След завършване на специалност „Социален мениджмънт“ специалистите реализират своите компетенции в различни области, които включват:

 • регионални служби и доставчици на социални услуги - Регионална дирекция за социално подпомагане, Отдел за „Закрила на детето“, Дирекция „Социални дейности“, в Общините, в Дирекция „Бюро по труда“, домове, интернати, приюти за деца и възрастни и др.
 • предприятия и фирми - на длъжности, свързани с ефективността и стратегическото управление на персонала и реализация на фирмената социална политика и др.
 • неправителствени организации със сфера на дейност защита на човешките права, застъпничество, публични политики, социални услуги, насърчаване на доброволчеството и дарителството и др.
 • държавни институции като Агенция за социално подпомагане, Институция на омбудсмана, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция по заетостта, Комисия за защита от дискриминация, Агенция за хора с увреждания и др.
 • институции и органи на Европейския съюз - Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз, Европейски икономически и социален комитет, Агенции на Европейския съюз и др.
 • международни организации – Организация на Обединените нации, Международен съвет по социални грижи, Международна федерация на социалните работници, Международна социална служба, Save the Children, UNICEF и др.