ИСКАТЕ

  • Да повишите практическата си подготовка!
  • Да покажете на бизнес-партньорите, че сте мотивирани!
  • Да докажете, че знаете и можете!

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"


Екипът от ТУ-Варна за организация на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ обявява прием на студенти за участие в проекта. Целта на програмата е да подобри практическите умения на студентите и да укрепи партньорствата между Университета и работодателите.

Всички действащи студенти могат да кандидатстват за проекта. Има възможност да бъдат включени един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност. Студентите трябва да имат предвид следното:

  • Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от тях специалност или професионално направление.
  • Студентите не могат да участват в практическо обучение в обучаваща организация (фирма), с която към момента на кандидатстване за студентска практика са в трудови правоотношения.
  • Практическото обучение се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, в изпълнение на задачи съгласно изготвена програма. То не замества задължителното по учебен план практическо обучение, ако такова е предвидено.
  • Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник.

След успешното приключване на проекта студентите получават стипендия в размер на 600 лв. и сертификат за участие.

Студентите се регистрират на адрес https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълват профила си в изградения в информационната система модул. Те самостоятелно кандидатстват за избрани от тях позиции, съответстващи на професионалното направление, в което се обучават. На сайта на ТУ-Варна е поместено ръководство за регистрация на студентите. След одобрение от обучаващата организация, чрез информационната система студентът потвърждава участието си в практическо обучение само за една позиция.

Технически изпълнители към проекта за осъществяване на връзка с академичните наставници и приемане на договорите на студентите за кандидатстване по проекта:

Технически изпълнител

Кабинет,

телефон

За студенти от факултет/колеж

Нели Велева

222аМ,

052385711

ФИТА и МТФ

Нина Тодорова

403М,

052383290

КФ, ЕФ, ДТК и КСТУ

Ще бъдат приемани само договори на студенти (3 броя оригинали), които имат избрани академичен наставник и ментор от фирмата, разработени работна програма и график, и са потвърдени от обучаващата организация (фирма). Студентските практики ще могат да стартират ефективно през месец юли, като за тази цел трябва да има подписани договори между ТУ-Варна и съответните обучаващи организации и ментори.

Екип на проект „Студентски практики – Фаза 2“ ТУ-Варна