През последните години нараства интересът към специалност „Индустриален дизайн“. Да работиш и да се развиваш във високотехнологичния свят на красотата е интересно предизвикателство за младите хора, които изпълват лекционните зали, лабораториите и ателиетата. Техните дипломни работи, проекти и творчески представи изпълват всички пространства на Технически университет – Варна. Зад тези резултати стои дългогодишният опит, творчеството и креативността на преподавателите от катедрата.

Катедра „Индустриален дизайн", е създадена с решение на Академичния съвет на ТУ - Варна през 2009 година. Специалността “Индустриален дизайн” е приемник на специалност „Промишлен дизайн“, основана през 1995 г., когато обучаваща е катедрa „Машинни елементи”. През 1997 г. стартира приемът на студенти по специалност „Инженерен дизайн”. За няколко години тя се превърна в една от най-предпочитаните специалности за бъдещите студенти в ТУ-Варна. През 2012 година, с решение на Академичния съвет на ТУ-Варна, специалността е преименувана на “Индустриален дизайн”.

Професионалният облик на студентите в катедрата се изразява в:

 • развито пространствено въображение и графична култура;
 • висока степен на техническа подготовка за ефективно прилагане на международните стандарти за създаване и разчитане на технически документи;
 • запознаване и използване на съвременни информационни продукти за автоматизация на чертожно-графичната дейност и дизайнерския процес.

Преподавателите от катедрата са международно признати таланти, които участват в редица международни и национални научни и професионални организации, сред които:

 • Проф. д-р Пламен Братанов е член на Международната асоциация за пластични изкуства AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques) и на Международната организация за скулптура и тримерно изкуство „SCULPTURE NETWORK“. Това спомага за повишаване на престижа на направление „Визуални изкуства и дизайн” към катедра „Индустриален дизайн”, респективно и на ТУ-Варна.
 • Доц. д-р Цена Мурзова е член на Управителния съвет на Националното научно-техническо дружество по “Ергономия и промишлен дизайн” към НТС по Машиностроене.
 • Проф. д-р Пламен Братанов, проф. Венелин Божидаров, гл. ас. д-р Кремена Цанкова и гл. ас. д-р Галина Станева са членове Съюза на Българските Художници.
 • Доц. д-р Цена Мурзова, доц. д-р Момчил Тачев и гл. ас. д-р Кремена Цанкова са членове на Група „ЦВЯТ“ – България (българският клон на AIC - Association International of Color).
 • Проф. д-р Пламен Братанов, проф. Венелин Божидаров, доц. д-р Момчил Тачев, гл. ас. д-р Кремена Цанкова и гл. ас. д-р Галина Станева са членове на Сдружението на варненските художници.

Обучението в магистърските програми на специалността се провежда в редовна форма с продължителност 3 семестъра за завършили ОКС „Бакалавър" в специалност „Индустриален дизайн" и съответно 4 семестъра за завършили други специалности. Учебните програми са адаптирани към най-новите постижения в съответната област и реалните производствени условия. Обучението се основава на съчетание от научно-теоретична и специализирана подготовка, на базата на учебните дисциплини: „Съвременни концепции в дизайна”; „Пространствен дизайн”; „WEB - дизайн”; „Дизайн на офиси и търговски обекти“; „Патентно право” и др.

Разработените учебни планове за ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър" на специалност „Индустриален дизайн" са съобразени с европейските тенденции и стандарти в тази област. Те са гъвкави, адаптивни и позволяват на студентите да избират голяма част от дисциплините, които да изучават и да се профилират, като специалисти в желаната от тях област. Следването приключва със защита на дипломна работа и придобита квалификация инженер-дизайнер.

Дизайнерите, завършили специалност „Индустриален дизайн" получават подготовка за извършване на висококвалифицирани проектантски, конструкторски, творчески, изпълнителски и управленски дейности в следните области:

 • дизайн на промишлени и битови изделия;
 • интериорен и екстериорен дизайн;
 • дизайн на битова техника;
 • графичен дизайн и реклама;
 • художествен дизайн и т.н.

Студентите от специалност „Индустриален дизайн" участват в множество самостоятелни и групови изложби в ТУ-Варна, в галерийното пространство на града и престижни международни фестивали за визуални изкуства. Те са отличени с престижни награди като:

 • Проект ”Моята идея за красива Варна” - Първа награда и реализация на проекта на дипломантките Виолета Йовчева и Вероника Недева;
 • Наградата на Общинска фирма „Пазари” за проекта на дипломантката Валентина Георгиева;
 • Конкурс „ДВАДЕСЕТТЕ ЧУДЕСА НА КОМФОРТ” - Първа награда за проекта на студентката Мария Панайотова;
 • Фото-конкурс „ВИЖ МЕ!”, първа награда на Силвия Неделчева, втора награда за Елена Мариновска; три трети награди: за Ина Жейнова, Виктория Палабуйкова, Месут Хасан;
 • Конкурс на фирма “MAUER LOCKING SYSTEMS” на тема: „ДИЗАЙН НА БРАВА „ЕЛЕКТРА”. Участвали 7 студента от специалност „ИД”. Спечелени награди: първа, втора и трета награда и внедряване на проекта в производството;
 • Конкурс DESIGN LAB’11 – на фирма ELECTROLUX - Първа награда за Пламен Жеков.

От 2000 година катедра „Индустриален дизайн” е обучаваща катедра и за ОНС ”Доктор” по научната специалност 02.19.06 „Ергономия и промишлен дизайн”. За тези 19 години са се обучавали общо 22 докторанта. Изградена е необходимата материално-техническа база за обучение и изследователска дейност на докторантите в съответствие със спецификата на научната специалност: осигуреност на редовните докторанти с работни места, лабораторна площ и научна апаратура. Към момента в катедра „Индустриален дизайн” по научната специалност „Ергономия и промишлен дизайн” се обучават трима редовни докторанта и един докторант e пред публична защита.

Студентите и докторантите, обучавани в катедрата, участват във всички научно-изследователски и образователни национални и международни проекти (общо 14), разработвани до сега в обучаващото звено.

Изградената материално-техническа база на катедра „Индустриален дизайн” се поддържа и усъвършенства за осигуряване на възможно най-добрите условия за провеждане на пълноценно обучение и научно-изследователска дейност, в съответствие със спецификата на специалност „Индустриален дизайн". Катедрата разполага с необходимата аудиторна и лабораторна площ за нормално осигуряване и провеждане на учебния процес - изградени са 7 лаборатории, три ателиета и четири компютърни зали, в които се извършва специалната подготовка на студентите от ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър" на специалността.