Най-сериозните глобални проблеми, пред които е изправено човечеството през XXI век, са свързаните със замърсяването на околната среда: всеобщото затопляне на планетата, изтъняването на озоновия слой, обезлесяването, киселинните дъждове, токсичните и радиоактивни отпадъци, недостигът на вода, замърсяването на въздуха и почвите, намалването на биоразнообразието и др. Последиците могат да се окажат катастрофални за природата във всички нейни измерения, за социално-икономическото развитие, здравето и живота на хората. Днес повече от всякога трябват компетентни специалисти с бързи, рационални и иновативни решения за справяне с  проблемите на заобикалящата ни среда.

Специалност „Инженерна екология” към катедра „Екология и опазване на околната среда” (ЕООС) на ТУ - Варна предлага обучение на студенти в бакалавърски и магистърски програми, което има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти именно в областта на опазването на околната среда и екологосъобразното използване на природните ресурси. В учебните програми на студентите са включени важни и актуални въпроси, свързани с околната среда и устойчивото развитие, като замърсяването на въздуха, водите и почвите и технологиите за намаляване или превенция на замърсяването; проблемите с отпадъците и тяхното минимизиране или обезвреждане; причините за намаляване на биоразнообразието и методите за опазване и възпроизводство и др. Чрез базовите курсове по инженерни науки, химия, метеорология, екология студентите получават подготовка за справяне със специалните дисциплини, включени в учебните им програми в по-горните курсове на обучение. Специалните дисциплини са насочени изцяло към съвременните аспекти на екологичните проблеми и добрите практики за тяхното решаване.

В обучението на студентите приоритетно се залага на много по-висока степен на практическа подготовка. В бакалавърския курс на специалността са включени много лабораторни упражнения, които се провеждат в съвременната лабораторната база на катедрата по ЕООС, както и в полеви условия. Лабораторната база на катедрата, включва лаборатории за всяка една от специалните дисциплини, като: лаборатория по контрол качеството на въздуха, лаборатория за контрол качеството на водите - питейни, отпадъчни и морски; лаборатория по морска екология; лаборатория по почвознание и агрохимия и др. Лабораторната работа позволява на студентите да придобият и усъвършенстват практическите си умения, както и уменията за анализ и оценка на данни. Някои допълнителни дисциплини като „Екологичен мониторинг и експертизи“, „Екологичен мениджмънт“ и др. разширяват компетенциите на студентите, свързани с управлението на околната среда, с вземането на адекватни решения на екологичните проблеми, което е предпоставка за адекватното им позициониране в проблемите  на индустрията и бизнеса. 

Важно за обучението на студентите е участието им в различни проекти, по които активно работи преподавателския екип на катедрата, както национални, така и регионални. Много полезни са и студентските практики през лятото, които се провеждат в различни промишлени предприятия или институции за контрол на замърсяването на околната среда в реални условия.В резултат на проведените практики, много от студенти впоследствие са назначени на работа в същите предприятия и институции, някои от които с ключово значение за опазването на околната среда като подразделенията на Басейнова дирекця, Регионалните инспекции по околна среда и води, местните органи на изпълнителната власт и др.

Завършилите специалност "Инженерна екология" са добре подготовени да се присъединят към първите линии в борбата за опазването на околната среда. По-конкретно, инженер-еколозите могат да работят както в  публичния, така и в частния сектор. Тяхната позиция може да включва множество дейности - от проектирането на съоръжения и оборудване за третиране на отпадъци, пречистване на води и намаляване замърсяването на въздуха, до проучване на въздействието на строителни и други проекти и извършване на проверки за контрол на качеството. Освен това те могат да работят като консултанти по различни екологични проблеми към ключови компании и организации, да участват в създаването на нови правила, регулации и стратегии за управление и да допринесат за намаляване на антропогенния отпечатък върху околната среда.