Специалността “Електротехника и електротехнологии” съчетава класически и съвременни тенденции, свързани с многобройните приложения на електротехниката в съвременния свят. Тя осигурява широка база от теоретични познания и практически умения, необходими за преобразуване и използване на електрическата енергия и свързаните с нея съоръжения, във всички области на съвременната техника.

Обучаващата катедра "Електротехника и електротехнологии" е наследник на катедра "Електрически машини и апарати". Създадена е през далечната 1963 година и с това се нарежда сред първите катедри в прохождащия тогава Машинно-електротехнически институт (дн. Технически университет - Варна). В резултат на възходящото развитие на катедрата и в отговор на модерните тенденции в развитието на техниката през 1992 г. стартира обучение по съвременната специалност "Електротехника и електротехнологии".

В ТУ – Варна през годините е обособена най-компактната преподавателска и научноизследователска група по електротехнологии в страната. Създадена още в началото на 70-те години на миналия век, днес тази група включва осем ерудирани, висококвалифицирани и мотивирани преподаватели.

Електротехнологията е самостоятелен дял на общата технология на материалите и използва електрофизични и електрохимични методи за обработване при реализиране на технологичния процес, свързани с директно електроенергийно въздействие върху обработвания материал. Електротехнологичните процеси на обработване на материалите предлагат висока технологична и икономическа ефективност, която се основава на получаването на нови материали и на материали с висока чистота и по-съвършена структура, намаляването на разхода на скъпи и дефицитни материали, осъществяването на технологични операции, неизпълними чрез традиционните механични и термични методи, повишаването на производителността на технологичния процес при обработване на материалите, постигането на по-високо качество на обработване и висока точност на размерите. Основните електротехнологични методи са лазерната обработка, електронно-лъчевата обработка, плазмената обработка, индукционното нагряване, електроерозийната обработка и много други, които са основата на съвременната индустрия.


Електроинженерът със специалност „Електротехника и електротехнологии” получава обширни теоретични знания и практически умения в сферата на електротехническите системи и съоръжения като електрически машини, електрически апарати, безконтактни електрически апарати и преобразуватели, програмируеми логически контролери, силови електронни системи, електротермични и електротехнологични съоръжения, битови електрически уреди, възобновяеми енергийни източници и др.

Обектите на професионална дейност на електроинженерите със специалност “Електротехника и електротехнологии” са машиностроителни, електротехнически и ремонтни предприятия и фирми, занимаващи се с проектиране, производство, инженеринг, експлоатация, ремонт и управление на:

  • силнотокови електротехнически системи и съоръжения (електрически машини, електрически апарати, безконтактни електрически апарати и преобразуватели, силови електронни системи и др.);
  • съоръжения и системи за електротехнологична обработка на материалите и защита на природната среда (електротермични и електрохимични процеси и устройства, специални електротехнологии).

Електроинженерите със специалност “Електротехника и електротехнологии” и ОКС  “бакалавър” получават подходяща подготовка, така че да могат самостоятелно и в екип да организират, изпълняват и ръководят дейности, свързани с конструкторска, производствено-технологична, изпитателно-диагностична и ремонтна работи, както и да ръководи предприятия и фирми, чиято дейност е свързана с производство и преобразуване на електрическата енергия в други видове енергии. Успешно могат да се приспособят и към научноизследователска, педагогическа и социално-управленска дейност.

Обучението по електротехника е традиционно за всички престижни висши технически училища по света и гарантира отлична професионална реализация. През последните години интересът към специалност „Електротехника и електротехнологии” се засилва все повече и повече. Нашите възпитаници - доктори, магистри и бакалаври, са търсени и желани специалисти в редица големи фирми в България, като Siemens, Schneider Electric, ABB, Енерго-Про, Филкаб, Елдом инвест, Теси и др.