Катедра „Електронна техника и микроелектроника” (ЕТМ) в ТУ-Варна има над 30-годишна история, много богат опит и авторитет в научните среди у нас и в чужбина. Създадена през 1987 година, днес тя е акредитирана с много висока оценка за провеждане на обучение по специалностите „Електроника“ и “Биомедицинска електроника”. Катедрата разполага с високо квалифицирани преподаватели в областта на биомедицинската техника и в електрониката. За провеждане на обучението по специализираните дисциплини са привлечени и специалисти от други български и чуждестранни университети, включително медицински.


Катедра ЕТМ обучава студенти по две специалности в ОКС „бакалавър“. Специалност „Електроника“ приема за обучение студенти от самото си създаване. Специалността подготвя широк кръг специалисти в областта на електрониката, микропроцесорната техника, преобразувателната техника, индустриалната електроника и микроелектрониката. Студентите получават много квалифицирана подготовка и са търсени специалисти, като намират широка реализация не само у нас но и в чужбина. Специалност “Биомедицинска електроника” подготвя инженерите, които ще решават все по-сложни проблеми, свързани със здравето, продължителността и качеството на човешкия живот в бъдеще. Според редица проучвания търсенето на биомедицински инженери ще нараства бързо през следващите десетина години и това е една от най-перспективните професии на бъдещето.

В Технически университет-Варна приемът по специалност “Биомедицинска електроника” започва още през 2012 година. Студентите завършват с диплома за ОКС “бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по биомедицинска електроника”. Обучението по двете специалности е в редовна и задочна форма, съответно - 4 и 5 години.


През първите две академични години студентите изучават широк кръг фундаментални и общо технически дисциплини. В трети и четвърти курс бъдещите инженери вече се профилират и се формират като специалисти по електроника и биомедицинска електроника. В тази втора част от подготовката си студентите от електроника изучават редица специални дисциплини в областта на базовата електроника, токозахранването и преобразувателната техника, микропроцесорни системи, микроелектрониката, индустриалната електроника, цифровата обработка на сигналите и др. Във втора част от подготовката си студентите от биомедицинска електроника изучават редица специални дисциплини в областта на анатомията и физиологията, биохимията, биомеханиката, медицинската апаратура за регистриране на сигнали и изображения, системите за получаване, анализ и обработка на сигнали и изображения и др.

Много е важно и се гордеем, че катедрата разполага с отлично оборудвани - както хардуерно, така и софтуерно, работни места за обучение. Модерните софтуерни пакети за компютърна симулация и проектиране, системите за развитие на Texas Instruments, Xilinx, Altera, Agilent, National Instruments и др., както и програмирането на С/С++/C# и VHDL/Verilog, предоставят големи възможности и за съвременно практическо обучение, и за осъществяване на значими научно-изследователски и приложни разработки.

В лабораторните упражнения по специалност “Еелектроника”студентите работят със специализирани макети на водещи фирми в областта на електрониката, както и с реални електронни устройства от областта на микропроцесорните системи,  преобразувателната техника и индустриалната електроника и други. В лабораторните упражнения по специалност “Биомедицинска електроника”студентите работят с реални медицински апарати - пациентен монитор, кардиограф, холтер, спирометър, фетален монитор, ехограф, пациентни симулатори, тестери и други.

Успешно дипломиралите се студенти намират професионална реализация предимно в областта на разработката, производството и експлоатацията на електронна и медицинска апаратура с различно предназначение. Инженери по електроника и биомедицинска електроника, завършили ТУ-Варна, работят в много държавни и частни болници, във водещи български и чужди фирми като „Медикосервиз“ ООД, ЕЛПАК ООД, „Техносенс“ ООД , „Илан - Медицинска апаратура“, „Микросистеми“ ООД и др. Сред потребителите на кадри са и големите световни фирми за производство на електронна и медицинска апаратура като Philips, Siemens, General Electric, Broadcom, Renesa, Sensata, Global foundries и др. Някои от компаниите предлагат стипендии и възможности за повишаване на практическата подготовка чрез летни стажове в реална работна среда.

Международните контакти на катедра „Електронна техника и микроелектроника“  дават възможност за ежегодно специализирано обучение на изявени студенти и докторанти в университети в Белгия, Гърция, Франция, Англия, Германия и Испания. Катедрата е партньор в много национални и международни проекти и предоставя на студентите възможности за включване в екипите по някои от тях още по време на обучението си в ТУ-Варна. След придобиване на ОКС „Бакалавър” катедрата предлага редовно и задочно обучение в следващите образователни степени – „магистър” и „доктор“.