Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане” е създадена през 1971 г. с едновременното разкриване на специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността и водния транспорт”, включваща съответните две специализации. Понастоящем обучението се извършва в две специалности – „Електроснабдяване и електрообзавеждане” и „Електрообзавеждане на кораба”, като през 2021 г. се навършват 50 години от основаването на катедрата и едноименната специалност и 50 години от първата специалност за обучение на електроинженери във водния транспорт и електрообзавеждане на кораби в Р. България. В периода 2016-2020 състава на катедрата е напълно подновен и понастоящем включва трима доценти, двама главни асистенти доктори и трима асистенти. Значима помощ на катедрата осъществяват хоноруваните преподаватели с дългогодишен опит доц. д-р инж. Петко Петков и доц. д-р инж. Румен Киров - и двамата с близо 35 годишен стаж в катедрата, както и млади докторанти.

Съставът на катедра ЕСЕО през 2020 година

Ръководител на катедрата е доц. Д-р инж. Валентин Гюров, който представя акцентите в обучението и възможностите за кариера на младите електроинженери.

Доцент Гюров, какви специалности и в какви степени на обучение има към катедрата и колко са Вашите студенти в момента?
Обучението в ОКС „бакалавър” се извършва в две специалности: „Електроснабдяване и електрообзавеждане” от Професионално направление 5.4. Енергетика и „Електрообзавеждане на кораба” от ПН 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация. И в двете се обучават студенти за реализация в регулирани професии. Спец. „Електроснадбяване и електрообзавеждане” от 2018 г. е одобрена от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за обучение на инженери в инвестиционното проектиране, част „Електрическа”, а спец. „Електрообзавеждане на кораба” - от Изпълнителна агенция „Морска администрация” за обучение на корабни електромеханици.
От 2018 г. е изцяло подновена структурата на трите магистърски програми: „Електроснадбяване и електрообзавеждане на промишлеността” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт” -  съгласувани с Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, „Електрообзавеждане на кораба” - съгласувана с Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

От 2020 г. изцяло  с обновена структурата са програмите в ОНС „доктор“ с обучение в две специалности: „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ (ЕСЕО) и „Електрообзавеждане на кораба“ (ЕОК)

През тази учебна година в бакалавърски курс в спец. ЕСЕО се обучават 110 студенти, а в спец. ЕОК – 90 студенти, което е повече от 50% от студентите, избрали електротехнически специалности в Електротехнически факултет. Традиционно спец. ЕСЕО е с по-голямо търсене и интерес, поради широкия аспект на реализация на силнотоковите електроинженери в областта на промишлеността и битовия сектор за Североизточна България, както и в корабостроенето и кораборемонта. В магистърски курс се обучават общо 30 студента в специалности „Електроснадбяване и електрообзавеждане на промишлеността” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт”, което е едно от водещите места в университета. Възобновената през 2018 г. магистърска степен във водния транспорт се характеризира с нарастващ интерес, поради възможността за реализация в две различни регулирани професии – проектанти и корабни електромеханици (след допълващо обучение).
Основна причина за избор нашите специалности е утвърденото наименование и традиции на специалностите, тяхната разпознаваемост и наличието на поколенческа фамилна приемственост при обучението и реализация в традиционна професия като силнотоковото електроинженерство. Случаите на второ поколение възпитаници на специалностите са десетки.
Катедрата осигурява обучение в специализирани дисциплини и на чуждестранни студенти от спец. „Корабни машини и механизми”. В процес на разработка са учебни планове за англоезиково обучение за двете основни специалности на катедрата и откриване на прием.

С какви професии се реализират след завършването си Вашите студенти? Какъв е ангажиментът на бизнеса по време на следването и след дипломирането им?
Повече от 2000 възпитаници на катедрата са намерили успешна реализация в промишлеността и водния транспорт. Има много добри стипендиантски програми, осигурени от Електроразпределение север АД, АЕЦ Козлодуй ЕАД и др. фирми в бранша. Всички студенти успешно провеждат производствен (за спец. ЕСЕО) и плавателен стаж (за спец. ЕОК) в рамките на обучението, и е задължително условие за дипломиране. Налице е устойчив интерес от десетки фирми в областта.

По-конкретно - професиите за спец. „Електроснабдяване и електрообзавеждане” са енергетици (експлоатационен персонал) в енергийните звена на индустриалните предприятия, фирми и електроразпределителни дружества; проектанти с регламентирана правоспособност в проектантски фирми; технически ръководители и предприемачи в електромонтажни и строителни фирми; инспектори в контролните органи по здравословни условия на труд; специалисти по договаряне, планиране и изпълняване на продажбите на електричес­ка енергия в електроснабдителните дружества; общински експерти и специалисти по „Електроснабдяване”. За спец. „Електрообзавеждане на кораба” - електромеханици на кораби от търговския, техническия и пасажерския флот; ръководители и изпълнители в корабос­троителната и кораборемонтна промишленост.

Кои са специалните събития, важни в календара на катедрата?
За студентите ни са важни ежегодните състезания по „Теоретична електротехника“, в които участват много и с голямо желание, а иначе традиционно катедрата организира честване на 24 май и 6 декември - Никулден, във връзка с морското направление.

Тази година донесе изпитания и за кандидат-студентите – на какво залага катедрата в кампанията за новия прием?
Две са мерките, на които залагаме -  направихме страница на катедрата в социалните мрежи и организираме спонсорирана реклама на специалностите, отново във фейсбук. Считаме ги за успешни и актуални, защото до момента страницата е достигнала до близо 17 000 души и вече има близо 400 харесвания.