Двустранен договор за сътрудничество между Технически университет – Варна и Одеския национален морски университет подписаха ректорите на двете висши училища - проф. д-р инж. Венцислав Вълчев и проф. д.т.н. Сергей Руденко. Основните насоки развитие на партньорството са обмен на студенти, студентски и преподавателски стажове на разменни начала, съвместни конференции и двойни дипломи. Още тази година ще бъде проведено първото обучение на преподавателски състав от ОНМУ в ТУ-Варна. Дговорът предвижда сътрудничество във всички общи за двата университета специалности и направления в сферата на логистиката, корабоводенето, корабните машини и механизми и др. Предстои и подписване на двустранно споразумение за партньорство между студентските съвети на двата университета и реализирането на съвместна международна научна студентска конференция.