На тържество след последното за 2019 година заседание на Академичния съвет проф. д-р инж. Венцислав Вълчев - ректор на ТУ – Варна, връчи на проф. д-р инж. Тодор Ганчев – преподавател във Факултета по изчислителна техника и автоматизация и заместник-ректор, дипломата за академична длъжност „професор“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебна дисциплина „Изкуствен интелект“. Дипломи след успешната си хабилитация получиха и двама нови доценти от Електротехническия факултет на Технически университет – Варна:  доц. д-р инж. Христо Караиванов и доц. д-р инж. Николай Николаев.

Церемонията продължи с официалното обявяване на присъдената образователна и научна степен „доктор“ и връчване на дипломите на осем успешно завършили докторанти от ТУ - Варна.

Инж. Николай Дуков и инж. Фирган Ферадов завършиха успешно докторска програма „Електронизация“ към катедра „Електронна техника и микроелектроника“ във Факултета по изчислителна техника и автоматизация. ОНС „доктор“ е присъдена и на инж. Ивелина Златева, докторант към катедра „Автоматизация на производството“ във ФИТА. Корабостроителният факултет, катедра ъ, присъди докторска степен на инж. Георги Томов от научна специалност „Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта“. Докторантът от Електротехническия факултет, катедра „Електроенергетика“ инж. Росица Димитрова получи диплома за ОНС „доктор“ за защитен дисертационен труд „Изследване на вълнови процеси в заземителни инсталации на електроенергийни обекти”. Успешно се дипломираха и трима докторанти от Машинно-технологичния факултет: инж. Деян Веселинов и инж. Радостина Янкова от докторска програма „Технология на машиностроителните материали“ към катедра „Материалознание и технология на материалите“ и колегата им от докторска програма „Технология на машиностроенето“ към катедра ТМММ – инж. Илиян Илиев.